งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... นางนุชจรินทร์ แก้ววง วาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... นางนุชจรินทร์ แก้ววง วาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย... นางนุชจรินทร์ แก้ววง วาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 การเรียนการสอนแบบบรรยายผลสัมฤทธิ์ของ การเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้พื้นฐานทางด้าน โปรแกรมประมวลผลคำของนักศึกษาต่ำด้วยทำให้ ครูผู้สอนไม่สามารถสอนเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนในเนื้อหานั้นได้ อีก ทั้งในปัจจุบัน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการผลิต สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยสร้างแรง กระตุ้นและแรงจูงใจให้เหมาะสมกับบทเรียนนั้นได้จึง ส่งผลต่อพื้นฐานการเรียนในรายวิชาดังกล่าว

3 [1] เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผล คำ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ [2] เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ [3] เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ มีต่อบทเรียนนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 ตัวแปรต้น บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอนในรายวิชาการ ใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ ตัวแปรตาม 1. ผลการเรียนของ นักเรียนที่เรียนเสริม ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผล คำ 2. ความสนใจของ นักศึกษาที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชา การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ 1. ผลการเรียนของ นักเรียนที่เรียนเสริม ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผล คำ 2. ความสนใจของ นักศึกษาที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชา การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ

5 ขอบเขตด้าน ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 โรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ห้อง รวม 60 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคือ นักศึกษา ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม อย่างง่ายมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน

6 ผลจากวิจัยพบว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพพอใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกในขณะ เรียน พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านความคิดเห็น ผู้เรียนเห็นว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้เอง และสามารถทราบผลการ ทำแบบฝึกหัดได้มากที่สุด นักศึกษาพอใจและเห็นว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ น่าสนใจ ทำให้อยากเรียนมากขึ้น

7 1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรม ประมวลผลคำเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 2 ทราบผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 3 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ชุดนี้ให้เหมาะสมมากขึ้น 4


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... นางนุชจรินทร์ แก้ววง วาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google