งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิจัยโดย นางสาวดาวประกาย บัววิชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาในการวิจัย ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่เรียนช้าไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อนและ มีเวลาเรียนจำกัด ครูขาดสื่อที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทำให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) จำนวนนักเรียน 4 ห้องรวมทั้ง สิ้น 160 คน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียรายวิชาการใชโปรแกรม นำเสนอข้อมูลสำหรับนักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศ นียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 3 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่พัฒนาขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 4. เพื่อเพื่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช โปรแกรมนำเสนอข้อมูลสำหรับ นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 3

4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5 ตารางประเมินคุณภาพของการสร้างสื่อการสอน มัลติมีเดียรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อสำหรับ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (160 คน ) หัวข้อหลักที่ประเมิน ความคิดเห็น เฉลี่ย ( ) S.D ความหมาย 1. เนื้อหาวิชา 3.820.43 ดี 2. การนำเสนอเนื้อหา 4.070.45 ดีมาก 3. การจัดการบทเรียน 3.970.46 ดี 4. สิ่งอำนวยความสะดวก 40.95 ดีมาก เฉลี่ย 4.00.11 ดีมาก

6 จากการดำเนินการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียสรุป ผลการวิจัยได้ดังนี้ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยการใช้สื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณนพศักดิ์ (2544) ที่พบว่าได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นนักศึกษา จำนวน 160 คน หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนจบแล้ว ทำ การทดสอบด้วยแบบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีจากนั้นนำ คะแนนที่ได้จากการทดสอบมาทำการวิเราะห์ตามหลักสถิติ และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความคงทนทางการเรียน จากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจบบทเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์และ 1 เดือน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสื่อ มัลติมีเดียการสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ตามสมมติฐาน สรุปผลการวิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้สื่อการสอนมัลติมีเดียวิชาการใช โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิก ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก การใช้สื่อมัลติมีเดีย 3. เป็นแนวทางใรการพัฒนาปรับปรุงสื่อการ สอนในรายวิชาอื่น ของสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google