งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ ในแหล่องท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ ในแหล่องท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ ในแหล่องท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการ ท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน นา

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา การเรียนการสอนรายวิชาการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในเรื่อง การจัด กิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติได้เน้นด้านทฤษฏี ซึ่งจะต้องมีความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ทำให้นักศึกษาไม่ เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และใช้เวลานานในการ เรียน และมีคะแนนในการทำแบบทดสอบที่ค่อนข้าง ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการเรียนการสอนใน อนาคต ผู้วิจัยจึงสร้างชุดฝึกช่วยนักศึกษาในการ เรียนเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการจัดกิจกรรม นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึก

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ความเป็นมาของปัญหา : ผลคะแนนการทำ แบบทดสอบเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างต่ำ สมมติฐานการวิจัย : ผลคะแนนการทำแบบทดสอบ เรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติสูงขึ้นเมื่อใช้ชุดฝึก ประชากร : นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยวจำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : 1 ชุดฝึกประกอบด้วยเนื้อหา : 1.1 รูปแบบนันทนาการ 1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1.3 ผลกระทบจากการจัดนันทนาการในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

5 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก แบบทด สอบ ก่อน เรียน จัดการ เรียน การ สอน ชุดฝึก ที่ 1 ชุดฝึก ที่ 2 ชุดฝึก ที่ 3 ทบทวน เนื้อหา แบบทด สอบ หลัง เรียน ** จัดการเรียนการสอน 2 คาบ / สัปดาห์ เป็น เวลา 2 สัปดาห์

6 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการ ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก

7 สรุปผลการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรม นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา ผลวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก แบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 6.74 คะแนน คะแนน เฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 22.52 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00 เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนน สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน โดยมี ค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ 15.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ 0.39 ดังนั้นสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่องการจัดนันทนาการใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการ ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยใช้ชุดฝึก ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาบทเรียนเรื่องการจัดนันทนาการในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

8 ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญ ใจ วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ ในแหล่องท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google