งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ตำรา ผู้เรียนไม่สนใจเนื่องจากผู้เรียน โดยส่วนใหญ่จะศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วน ใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ตำรา ผู้เรียนไม่สนใจเนื่องจากผู้เรียน โดยส่วนใหญ่จะศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วน ใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ตำรา ผู้เรียนไม่สนใจเนื่องจากผู้เรียน โดยส่วนใหญ่จะศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วน ใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน สำเร็จรูปขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน สำเร็จรูป โดยใช้ E-learning วิชาการบริหารโครงการ เรื่อง การบริหารโครงการ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการ บริหารโครงการ เรื่อง การบริหารโครงการ ก่อนและหลัง การใช้ บทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ E-learning

4

5

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป โดย ใช้ E-learning วิชาการบริหารโครงการ เรื่อง การบริหารโครงการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการ จัดการ ชั้นปีที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ 80.33/80.30 2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วิชาการบริหาร โครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 หลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้ E- learning อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้ E- learning วิชาการบริหารโครงการ เรื่อง การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 2. ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้อันจะ ส่งผลให้นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ตำรา ผู้เรียนไม่สนใจเนื่องจากผู้เรียน โดยส่วนใหญ่จะศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วน ใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google