งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI ทีมคลินิก เบาหวาน / ความ ดัน ประจำปี 2554. ชื่อผลงาน / โครงการ พัฒนา เพิ่มศักยภาพผู้เป็นเบาหวาน ให้สามารถประเมินระดับ น้ำตาลในเลือดได้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI ทีมคลินิก เบาหวาน / ความ ดัน ประจำปี 2554. ชื่อผลงาน / โครงการ พัฒนา เพิ่มศักยภาพผู้เป็นเบาหวาน ให้สามารถประเมินระดับ น้ำตาลในเลือดได้ด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI ทีมคลินิก เบาหวาน / ความ ดัน ประจำปี 2554

2 ชื่อผลงาน / โครงการ พัฒนา เพิ่มศักยภาพผู้เป็นเบาหวาน ให้สามารถประเมินระดับ น้ำตาลในเลือดได้ด้วยตนเอง

3 คำ สำคัญ ผู้เป็นเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดก่อน อาหาร

4 สรุปผลงานโดย ย่อ การพัฒนาระบบบริการเพื่อ เพิ่มศักยภาพผู้เป็นเบาหวานใน ด้านความรู้ ทักษะให้สามารถ ประเมินระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตนเองโดยใช้นวัตกรรม “ สีนี้ดีหรือแย่ ” ที่ช่วยให้ผู้เป็น เบาหวานมีส่วน ร่วมในการประเมินระดับน้ำตาล ในเลือดด้วยตนเองได้อย่างถูก

5 ชื่อและที่อยู่ของ องค์กร คลินิกเบาหวาน / ความดัน โลหิตสูง โรงพยาบาลมะขาม อ. มะขาม จ. จันทบุรี

6 สมาชิกทีม 1. นางลักษณมณ วัฒนพลาชัยกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางฐิติรัตน์ โคกขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางลดาวัลย์ แสนพวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นายสุรศักดิ์ อามะจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ชันสูตร 5. นางศรีวรรณ ภิรมย์จิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ

7 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวาน สามารถประเมิน ระดับน้ำตาลในเลือดได้ ด้วยตนเอง

8 ปัญหาและสาเหตุโดย ย่อ จากการประเมินความรู้ ทักษะของผู้เป็น เบาหวานในด้านการประเมินระดับน้ำตาลใน เลือดก่อนอาหาร พบว่า ปี 2548 ผู้เป็นเบาหวานมีอัตราความรู้ ความเข้าใจในการประเมินระดับน้ำตาลได้ ด้วยตนเองร้อยละ 32.57 ซึ่งมีผลต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ เหมาะสมได้

9 การเปลี่ยนแปลง คลินิกปรึกษาร่วมกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร ใช้เกณฑ์ทางวิชาการใน การแบ่งระดับน้ำตาล และ กำหนดสัญลักษณ์เป็นสี แทนระดับน้ำตาลก่อน อาหารในเลือด

10

11

12

13

14 การวัดผลและผลของ การเปลี่ยนแปลง มีการวัดผลของการ เปลี่ยนแปลงโดยการประเมินผล การบอกค่าระดับน้ำตาลในเลือด ได้ถูกต้องเป็นรายบุคคลทุกครั้ง ที่มาเจาะเลือด การใช้แบบสอบถามความ คิดเห็นและความพึงพอใจในการ ประเมินค่าน้ำตาล โดยใช้กราฟสี ปีละครั้ง

15 ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นคือ ผู้เป็นเบาหวาน ยอมรับและเข้าใจผลการ ควบคุมระดับน้ำตาลของตน มากขึ้นจากสิ่งที่แสดงให้เห็น อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพรับรู้ และเข้าใจในเกณฑ์การ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เป็น เบาหวานได้เป็นไปตาม แนวทางเดียวกัน

16

17

18 การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยที่เน้นการมีส่วนร่วม ควรมีการประเมินผลเป็น ระยะ ๆ เมื่อพบปัญหา ก็ จะต้องวิเคราะห์และแก้ไข ตัดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนต่อผู้รับบริการ ควร คำนึงถึงความสะดวก และ เกิดผลดีต่อผู้รับบริการเป็น หลัก บทเรียนที่ได้รับ

19 ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย เรื้อรังที่ต้องใช้การทำงานเป็น ทีม รวมทั้งมีการสื่อสารให้ เข้าใจตรงกัน ควรมีการติดตามเป้าหมาย ระดับน้ำตาลในเลือดก่อน อาหารตามแนวทางเวชปฏิบัติ โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงค่า ระดับน้ำตาลของนวัตกรรมนี้ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามไปด้วย


ดาวน์โหลด ppt CQI ทีมคลินิก เบาหวาน / ความ ดัน ประจำปี 2554. ชื่อผลงาน / โครงการ พัฒนา เพิ่มศักยภาพผู้เป็นเบาหวาน ให้สามารถประเมินระดับ น้ำตาลในเลือดได้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google