งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 3. GAP เรื่องศักยภาพบุคลากร CVD risk assessment และคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ)

2 ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจในผป. HT & DM ของเขต 4, 2, 3 ค่อนข้างสูงกว่าเขตอื่นๆ และพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย DM ค่อนข้างสูงในทุกเขต โดยเฉพาะในเขต 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 และในผู้ป่วย HT พบภาวะแทรกซ้อนทางไตค่อนข้างสูงในเขต 7, 8, และ 10

3 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร -บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) -บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง จากการทำงาน) 2.พัฒนาคลินิกบริการและการ จัดการโรค -คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณา การ บริการDPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และ บริการอาชีวอนามัย) 3.มาตรการสนับสนุน -พัฒนาระบบข้อมูล บริหารจัดการ และ M&E 1.ลดความชุกของ พฤติกรรมเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง( NCD env-occ อุบัติเหตุ) 2.ลดอัตราตายด้วย อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 50 ภายในปี ลดอัตราตายด้วย โรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี มาตรการเป้าหมาย งบประมาณ การสำรวจ BRFSS ทุก 3 ปี รายงานผลการ ดำเนินการตาม กฎหมาย แรงงาน ระบบรายงาน การเสียชีวิต จากฐานมรณะ บัตร (สนย.) วิธีการวัด ลบ. (สบรส ลบ. ) ลบ ลบ. (สบรส ลบ. ) มาตรการการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน

4 ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน ระดับกระทรวง 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2558 ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 2.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี ( ) ระดับเขต 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงร้อยละ14 จากค่าตั้งต้นมัธยฐาน 3 ปี ( ) 2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาล/ความดัน โลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50 ตามลำดับ) ระดับจังหวัด 1.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา (มากกว่า ร้อยละ 98.5) 2.รพศ./รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 3.ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือ ได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)

5 คู่มือแหล่งสืบค้น 1.คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบ บูรณาการ คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปีพ.ศ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google