งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 3. GAP เรื่องศักยภาพบุคลากร CVD risk assessment และคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ)

2 ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจในผป. HT & DM ของเขต 4, 2, 3 ค่อนข้างสูงกว่าเขตอื่นๆ และพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย DM ค่อนข้างสูงในทุกเขต โดยเฉพาะในเขต 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 และในผู้ป่วย HT พบภาวะแทรกซ้อนทางไตค่อนข้างสูงในเขต 7, 8, และ 10

3 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร -บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) -บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง จากการทำงาน) 2.พัฒนาคลินิกบริการและการ จัดการโรค -คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณา การ บริการDPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และ บริการอาชีวอนามัย) 3.มาตรการสนับสนุน -พัฒนาระบบข้อมูล บริหารจัดการ และ M&E 1.ลดความชุกของ พฤติกรรมเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง( NCD env-occ อุบัติเหตุ) 2.ลดอัตราตายด้วย อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 3.ลดอัตราตายด้วย โรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี มาตรการเป้าหมาย งบประมาณ การสำรวจ BRFSS ทุก 3 ปี รายงานผลการ ดำเนินการตาม กฎหมาย แรงงาน ระบบรายงาน การเสียชีวิต จากฐานมรณะ บัตร (สนย.) วิธีการวัด 28.57 ลบ. (สบรส. 48.00 ลบ. ) 23.15 ลบ. 6.00 ลบ. (สบรส 14.38 ลบ. ) มาตรการการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน

4 ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน ระดับกระทรวง 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2558 ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 2.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562) ระดับเขต 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงร้อยละ14 จากค่าตั้งต้นมัธยฐาน 3 ปี (2553-2555) 2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาล/ความดัน โลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50 ตามลำดับ) ระดับจังหวัด 1.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา (มากกว่า ร้อยละ 98.5) 2.รพศ./รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 3.ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือ ได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)

5 คู่มือแหล่งสืบค้น 1.คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบ บูรณาการ 2558 www.thaincd.com 2.คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 www.thaiantialcohol.com www.btc.ddc.moph.go.th 3. คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2557 www.thaincd.com 4. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปีพ.ศ.2558 www.phc.moph.go.th 5. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข www.thaincd.com สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google