งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาโครงการ รศ. นพ. สงวนศักดิ์ ธนา วิรัตนานิจ นางรวงรัตน์ แสง นิพันธ์กูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาโครงการ รศ. นพ. สงวนศักดิ์ ธนา วิรัตนานิจ นางรวงรัตน์ แสง นิพันธ์กูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ปรึกษาโครงการ รศ. นพ. สงวนศักดิ์ ธนา วิรัตนานิจ นางรวงรัตน์ แสง นิพันธ์กูล

3 หัวหน้าโครงการ

4 หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากนโยบายโรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ (Srinakarind Hospital Model 2010) ส่งเสริมให้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมี ส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล ด้านสุขภาพ เพิ่มบริบทในการสร้าง เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อย่างเป็นรูปธรรมในการ รักษาพยาบาล (Clinical and bedside teaching และ nursing care)

5 หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) การดูแลสุขภาพตนเองเป็น กระบวนการที่ประชาชน สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ด้วย ตนเอง โดยผู้ป่วยสามารถ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ ภายหลังการเจ็บป่วยได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของ บุคคล

6 หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) ด้วยเหตุนี้ ห้องตรวจหู คอ จมูก ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการให้ความรู้ผู้ป่วยโรค ไซนัสอักเสบขึ้น เพื่อเพิ่ม คุณภาพการรักษาพยาบาล อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองใน การป้องกันโรคหรือลด ปัญหาที่ผู้ป่วยสามารถ ป้องกันและดูแลตนเองได้ ตามศักยภาพ

7 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลตนเองได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติ ตัวได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการ กลับเป็นซ้ำ

8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2553 – เดือน มกราคม 2554

9 ดัชนีชี้วัด 1. ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ≥ ร้อยละ 90 2. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแล ตนเองเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 90 3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ 90

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เขียนโครงการ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้อหาการให้ข้อมูล ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ 3. จัดทำคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรค ไซนัสอักเสบ 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบทุก วันจันทร์ ช่วงบ่าย - กิจกรรมสอนสาธิตผู้ป่วย / ฝึกปฏิบัติล้างจมูก - กิจกรรมสอนสาธิตผู้ป่วย / ฝึกปฏิบัติพ่นยา 5. ติดตามและประเมินผลทุกเดือน 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือน มกราคม 2554

11 การประเมินผลโครงการ 1. วัด ความรู้ผู้ป่วยก่อนและหลังให้ ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ โดยใช้ แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคและการ ดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไซนัส อักเสบ 2. ความพึงพอใจผู้ป่วยโรคไซนัส อักเสบ

12 งบประมาณ จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 2. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาโครงการ รศ. นพ. สงวนศักดิ์ ธนา วิรัตนานิจ นางรวงรัตน์ แสง นิพันธ์กูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google