งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางธนิตา ขาวทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางธนิตา ขาวทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางธนิตา ขาวทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา

2 จากการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก พบว่าผู้เรียนใน ห้องเรียนมีความหลากหลาย เพราะ เป็นการเรียนร่วมกันระหว่าง ปวส ธรรม และ ปวส. พิเศษ ( ม 6 ) มีการแบ่งกลุ่ม กันเรียนค่อนข้างชัดเจน ต่างคนต่างอยู่ ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลจากการทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 พบว่า : ผู้เรียนเข้าสอบ 29 คน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ( ร้อยละ 60) 13 คน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับต่ำ

3 จากการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียน แต่ จะใช้วิธีการอ่านก่อนสอบ เพียง 1 วันเท่านั้น ซึ่งสภาพวิชาการตลาด ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญการทอสอบผู้เรียน สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ผู้เรียนต้องสนใจใฝ่รู้สิ่งรอบตัวที่ หลากหลายเพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่มีตลอดเวลา

4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก ขนาดย่อมของนักศึกษา  เพื่อศึกษาเจตคติต่อกระบวนการ จัดการเรียนการสอนแบบ โมเดล ซิปปา ( ด้านความรับผิดชอบ ของผู้เรียน )

5 ตาราง เปรียบเทียบผลการเรียน ก่อน หลังการใช้วิธีการสอน แบบ โมเดลซิปปา ก่อ น หลัง T1T2T3T4T5Proje ct ผู้เข้า สอบ 29 ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ ผู้ผ่าน เกณฑ์

6 ตารางผลการประเมินตนเองด้านความ รับผิดชอบ รายการประเมินระดับการประเมิน ค่าเฉลี่ ย ร้อยละแปลผล ความร่วมมือ ปานกลาง การแสดงความ คิดเห็น ปานกลาง ความตั้งใจในการ ทำงาน ปานกลาง ทำงานเสร็จตาม เวลา ปานกลาง การนำเสนอ ผลงาน ปานกลาง ภาพรวม ปานกลาง

7  ผู้เรียนที่ผ่านการเรียน โดย วิธีการสอนแบบ โมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ผู้เรียนที่ผ่านการเรียน โดยใช้ วิธีการสอนแบบ โมเดลซิปปา มี ความรับผิดชอบเพียงซึ่งอยู่ใน ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.24

8  ผลจากการวิจัยพบว่า หลังใช้การ จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน เกณฑ์เพียงร้อยละ ซึ่งไม่ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวิธีการสอนแบบโมเดล ซิปปา เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้น ผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมใน การสร้างการเรียนรู้ การมี ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น การนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน ทำงานร่วมกับการสอนเพื่อที่จะ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

9  การประเมินตนเองด้านความ รับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนที่ใช้ วิธีการเรียนแบบโมเดลซิปปา มี ความรับผิดชอบ ในระดับปาน กลาง ร้อยละ เพราะ วิธีการเรียนดังกล่าวฝึก การ พึ่งพาและเกื้อกูลกัน การ ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ของสมาชิกแต่ละคน และการใช้ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ทักษะในการทำงานกลุ่ม ย่อย

10  ผู้สอนในรายวิชาที่มีผู้เรียน หลากหลายอยู่ในห้องเดียวกัน นำไปไปปรับใช้ได้ โดยเฉพาะใน กลุ่มวิชาพื้นฐาน ซึ่งต้องเรียนทุก สาขางาน หรือสาขาวิชาและควรมี การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ที่สอนด้วยการเรียนรู้ แบบร่วมมือที่ใช้วิธีการอื่น นอกเหนือจากวิธีสอนแบบโมเดล ซิปปา เพื่อเปรียบเทียบ แต่ควรจะ แยกกลุ่มเป็นรายห้อง ซึ่งเหมาะกับ ผู้สอนที่สอนวิชาเดียวกันและหลาย ห้องเรียน

11


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางธนิตา ขาวทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google