งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายกุลพัฒน์ ฤกษ์จำนง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นางสาวอัญชลี ตันวานิช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา นายสมพงษ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสุภาวดี ประกอบการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง ช่วยราชการ ถูกยืมตัว - ลาเรียน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 23 22 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ นางสุภาพร กาญจนวิเศษ พนักงานพิมพ์ดีดฯ สยผจ.พง. ช่วยราชการ สยผจ.นครศรีฯ ถูกยืมตัว - ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 612 618 463 1,126 707 756 743 826 790 740 1.1 งานสารบรรณ 571 562 429 1,077 657 678 672 759 711 676 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 280 270 214 295 232 247 224 306 245 253 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 114 111 72 230 90 84 105 71 102 78 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 43 50 60 250 (5) ส่ง (เรื่อง) 20 11 13 16 14 5 17 1.2 การเงิน & บัญชี 28 41 30 29 53 44 38 48 31 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 7 10 23 37 36 34 22 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 24 9 19 15 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 21 25 27 33 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 6 12 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 18 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,149 88 94 91 95 99 96 102 98 101 224 386 442 446 309 311 269 355 6.1 กรรมการ (คณะ) 5 8 12 15 16 20 23 25 27 30 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 2 10 13 17 18 6.3 สำรวจ (งาน) 3 22 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 6.5 ประมาณราคา (งาน) 7 9 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 70 160 316 358 345 183 161 187 129 192 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 19 6.8 ตรวจการจ้าง (ครั้ง) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) งานบริการด้านผังเมือง 180 45 60 75 90 105 120 135 150 165 21 33 42 53 66 80 7.1กรรมการ (คณะ) - 14 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 29 36 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 26

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 1 แห่ง 10 25 35 40 45 50 55 60 75 85 90 100 - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ อาคาร 7 14 22 30 37 44 52 67 74 82 20 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง 1 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ - แห่ง

6 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท (งบปี 2554 ต่อเนื่อง) 1.1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 100% 70% 80% 90% 65% 85% 4.10 ลบ. 1.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นฯ 100 % 75% 3.999 2 สนง.เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท (งบปี 2555 ต่อเนื่อง) 2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอสูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา 50% 8.00 2.2 โครงการก่อสร้างประตูเมืองพังงา 40% 60% 10% 1.70 3 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท (งบปี 2556) 1.1 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน (ลงอ่าวพังงา) ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 100% 20% 30% 50% 10% 7.00 ลบ. 1.2 โครงการติดตั้งระบบแสงสว่างในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา 100 % 25% 15% 12.00

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - โครงการ 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท แห่ง 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10 ครั้ง 5 6 7 8 9 10 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ครั้ง

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.664 ลบ. 10% 25% 30% 35% 3.50% 8.50% 10.00% 11.66% 10.68% 1.1 งบดำเนินงาน 7.00% 10.50% 19.00% 27.50% 36.00% 46.00% 56.00% 66.00% 77.66% 89.32% 100% 9.68% 15.00% 18.00% 21.00% 27.00% 54.81% 62.75% 69.49% 77.56% 1.2 งบลงทุน - 3.41% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ผลผลิตที่ดินได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา - การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและจัดแผนดำเนินโครงการ แผน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำแผนแม่บท ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัด ประชุมคณะกรรมการเสนอแผนแม่บท จัดทำรายละเอียดและเอกสารประกอบโครงการนำร่อง ขออนุมัติโครงการ ผล นำเสนอแผนแม่บทฯ พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน เตรียมข้อมูลประชุมเจ้าของที่ดิน 2 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านผังเมือง 2.1 จัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบางนายสี ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 2.2 การวางผังเมือง - ผังเมืองรวมเมืองพังงา (ครั้งที่ 3) ข.3 ข. 6 ข. 7 ข. 8 - ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า (ครั้งที่ 2) 2.3 การประเมินผังเมือง (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย- ท้ายเหมือง สำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลและบันทึกการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินผลผัง สรุปผลการประเมิน จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เตรียมนำเสนอคณะที่ปรึกษา เตรียมนำเสนอการประเมินต่อคณะที่ปรึกษาฯ

11 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 การให้บริการด้านวิศวกรรมการผังเมือง - สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านงานแผนที่ - การให้บริการด้านสำรวจ รังวัด - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาว แผน ข. 4 ข. 5 ข. 6 ผล


ดาวน์โหลด ppt พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google