งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ110 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 232322 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ช่วย ราชการ 1. นางสุภาพร กาญจนวิเศษ พนักงานพิมพ์ดีดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ110 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 232322 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ช่วย ราชการ 1. นางสุภาพร กาญจนวิเศษ พนักงานพิมพ์ดีดฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ110 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ช่วย ราชการ 1. นางสุภาพร กาญจนวิเศษ พนักงานพิมพ์ดีดฯ สยผจ. พง. ช่วยราชการ สยผจ. นครศรีฯ ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 00 ลูกจ้างประจำ 32 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 00 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 00 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป , งานสารบรรณ , (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( ครั้ง ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ จังหวัด 1 แห่ง การตรวจสอบอาคาร ราชการ 90 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 2 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ - แห่ง

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท ( งบปี 2554 ต่อเนื่อง ) 1.1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุงภูมิ ทัศน์ 100% 70%80%90%100% 65%85%100% 4.10 ลบ. 1.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นฯ 100 % 80%90%100% 75%80%90% 100% ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท ( งบปี 2555 ต่อเนื่อง ) 2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอ สูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา 100% 50%75%100% 50%90%100% 8.00 ลบ. 2.2 โครงการก่อสร้างประตูเมือง พังงา 100% 40%60%80%100% 10%40%60%65%80%85%90%100% 1.70 ลบ. 3 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท ( งบปี 2556) 1.1 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ บ้านท่าด่าน ( ลงอ่าวพังงา ) ตำบล เกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 100%20%30%30%50% 10% 7.00 ลบ. 1.2 โครงการติดตั้งระบบแสง สว่างในแหล่งท่องเที่ยวและ ชุมชนเมืองจังหวัดพังงา 100 % 25% 15% ลบ.

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - โครงก าร 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - แห่ง 3 ตรวจสอบสถานบริการ - แห่ง 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 10 ครั้ง Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ. 10%25%30%35% 3.50% 8.50% 10.00% 11.66% 10.68% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 3.50%7.00%10.50%19.00%27.50%36.00%46.00%56.00%66.00%77.66%89.32%100% 9.68%10.00%15.00%18.00%21.00%27.00%54.81%62.75%69.49%77.56% 1.2 งบลงทุน - ลบ. 3.41% 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ผลผลิตที่ดินได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา - การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและจัดแผนดำเนิน โครงการ แผน สรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำแผนแม่บทประชุมคณะกรรมการ ส่วนจังหวัด ประชุมคณะกรรมการ เสนอแผนแม่บท จัดทำรายละเอียดและเอกสาร ประกอบโครงการนำร่อง ขออนุมัติ โครงการ ผล สรรหาผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอ แผนแม่บท ฯ พิจารณา ร่างแผน แม่บทฯ ประชุม คณะอนุกรรมกา รจัดรูปที่ดิน เตรียมข้อมูล ประชุมเจ้าของ ที่ดิน 2 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน และเสริมสร้างด้านผังเมือง 2.1 จัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาล - ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล บางนายสี แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผลข. 1 ข. 2 ข. 3 ข การวางผังเมือง - ผังเมืองรวมเมืองพังงา ( ครั้งที่ 3) แผนข. 2 ข.3 ข. 4 ข. 5 ข. 6 ข. 7 ข. 8 ผล ข. 2 - ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า ( ครั้ง ที่ 2) แผนข. 2 ข.3 ข. 4 ข. 5 ข. 6 ข. 7 ข. 8 ผล ข การประเมินผังเมือง ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง แผน สำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลและบันทึกการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ ประเมินผลผัง สรุปผลการ ประเมิน ผล จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผลการ ประเมิน เตรียมนำเสนอ คณะที่ปรึกษา เตรียมนำเสนอ การประเมินต่อ คณะที่ปรึกษาฯ

11 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 การให้บริการด้านวิศวกรรมการผังเมือง - สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้าน งานแผนที่ - การให้บริการด้านสำรวจ รังวัด - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาว แผนข. 4 ข. 5 ข. 6 ผล ข. 4


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ110 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 232322 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ช่วย ราชการ 1. นางสุภาพร กาญจนวิเศษ พนักงานพิมพ์ดีดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google