งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551 (กองอนามัยการเจริญพันธุ์) โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอก.กองอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551 (กองอนามัยการเจริญพันธุ์) โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอก.กองอนามัยการเจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551 (กองอนามัยการเจริญพันธุ์) โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอก.กองอนามัยการเจริญพันธุ์

2 2 วิสัยทัศน์ : เด็กและเยาวชนไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ DriverDriver SystemSystem แผนที่กลยุทธ์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551 – 2554 กองอนามัยการเจริญพันธุ์ ResultsResults เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาคีเครือข่ายสามารถ ให้บริการวัยรุ่นและเยาวชน อย่างมีคุณภาพ พัฒนาองค์กรที่มีสมรรถนะสูงความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย/วัยรุ่นและเยาวชน) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ พันธมิตรภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งของ พันธมิตรภาคีเครือข่าย ผลิตพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลิตพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเฝ้าระวัง พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเฝ้าระวัง พัฒนา ผลักดันและแก้ไข กฎหมาย ระเบียบและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง พัฒนา ผลักดันและแก้ไข กฎหมาย ระเบียบและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง วางแผนและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล วางแผนและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมร่วมในองค์กร สร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมร่วมในองค์กร พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติ S1S1 S2S2 S4S4 S5S5 D1D1 D2D2 D3D3 สร้างกระแสสังคมและ สื่อสาธารณะ สร้างกระแสสังคมและ สื่อสาธารณะ S3S3 เป้าประสงค์ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ เจตคติและสามารถป้องกันตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ R1 : ผลลัพธ์ ประสิทธิผล R2 : ผลลัพธ์ ด้านคุณภาพ R3 : ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ R4 : ผลลัพธ์ด้าน การพัฒนา

3 3 แนวทางการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โครงการกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ/ โปรแกรม - ลดการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนวัย อันควร -ลดการมี เพศสัมพันธ์ ที่ไม่ ปลอดภัย -ลดการ ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พฤติกรรม - เสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคี เครือข่าย -ผลิตและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้าน SE/RH -สร้างกระแสสังคม และสื่อสาธารณะ - พัฒนาระบบการ เฝ้าระวังและ ประเมินผล - พัฒนา ผลักดัน แก้ไข กฎ/ ระเบียบ/ นโยบาย - ชะลอการมี เพศสัมพันธ์ ครั้งแรก - มี เพศสัมพันธ์ อย่าง ปลอดภัย - ชะลอการมี เพศสัมพันธ์ ครั้งแรก - มี เพศสัมพันธ์ อย่าง ปลอดภัย

4 4 แนวทางการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น เป้าหมาย 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี เครือข่าย -สถานบริการ -มหาวิทยาลัย -เครือข่ายระดับจังหวัด -สภาเด็กและเยาวชน 2) ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน SE/RH -เพิ่มพูนความรู้RHแก่ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ -พัฒนาสื่อ/เว็บไซต์/ชุด นิทรรศการ/สิ่งพิมพ์ กรมอื่นๆ ก.ศธ,พม, วธ,มท,NGOฯ - ลดการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนวัย อันควร -ลดการมี เพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัย -ลดการ ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

5 5 แนวทางการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น เป้าหมาย 3) สร้างกระแสสังคมและสื่อสาธารณะ -สัมมนาสื่อมวลชน -ประชุมเรื่อง “การสื่อสารเพื่อพัฒนางาน ด้านRH” 4) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ ประเมินผล -ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมRHของวัยรุ่น -ระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5) พัฒนา ผลักดัน แก้ไข กฎ/ ระเบียบ/ นโยบาย -ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานRH แห่งชาติ -คณะทำงานด้านRHในคณะอนุกรรมการฯ ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ กรมอื่นๆ ก.ศธ,พม, วธ,มท,NGOฯ - ลดการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนวัย อันควร -ลดการมี เพศสัมพันธ์ ที่ไม่ ปลอดภัย -ลดการ ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

6 6 ผลการดำเนินงานปี 2551

7 7 ผลการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของพันธมิตรภาคีเครือข่าย โครงการ เป้าหมายผลงาน ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของสภา เด็กและ เยาวชนด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์ 20 จว. - ภาคีเครือข่าย มีความรู้ด้าน RH - มีงบประมาณ สนับสนุนจาก พื้นที่ - แกนนำมีส่วน ร่วมในการทำ โครงการ - พัฒนาหลักหลักสูตรอนามัยการ เจริญพันธุ์ ในระดับปริญญาตรี 9 แห่ง 10 แห่ง - ม. ตระหนัก ถึงปัญหา RH - มี Model ต้นแบบ

8 8 ผลการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของพันธมิตรภาคีเครือข่าย โครงการ เป้าหมายผลงาน ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายระดับจังหวัดในการ พัฒนาสุขภาพและอนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 1 จว. - ผู้บริหาร เห็น ความสำคัญ - มีการบูร ณาการแผน จากทุกภาค ส่วนของ จังหวัด

9 9 ผลิตพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและวัตกรรม โครงการ เป้าหมายผลงาน ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ - พัฒนาบริการสุขภาพและอนามัย การเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น 21 แห่ง ความ ร่วมมือของ ศูนย์อนามัย ( ประสาน / นิเทศ / ติดตาม ) - พัฒนาการเรียนการสอน เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ( จัดประชุมเครือข่าย ) 1 ครั้ง - เพิ่มพูนความรู้เรื่องอนามัยการ เจริญพันธุ์ให้แก่เยาวชนในสถาน สงเคราะห์ 200 คน 255 คน

10 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเฝ้าระวัง โครงการ เป้าหมายผลงาน ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ - การเฝ้าระวังพฤติกรรม RH ของ วัยรุ่นในสถานศึกษา 1 เรื่อง - พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการ ตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น 1 เรื่อง

11 11 พัฒนาผลักดันและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่ เกี่ยวข้อง โครงการ เป้าหมายผลงาน ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ - จัดประชุมคณะทำงานหาแนว ทางการพัฒนากฎหมายอนามัย การเจริญพันธุ์ - 1 ครั้ง - จัดประชุมคณะทำงานด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ใน คณะอนุกรรมการยกร่าง สาระสำคัญตาม พรบ. สุขภาพ แห่งชาติ - 4 ครั้ง

12 12 การดำเนินงานปี 2552 1.ประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตร อนามัยการเจริญพันธุ์ระดับปริญญาตรี 2. ขยายพื้นที่ ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดใน การพัฒนาแผนRHในวัยรุ่น (3 จังหวัด)

13 13 การดำเนินงานปี 2552 3. พัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษาและRH 4. ขยายสถานบริการวัยรุ่น (เต็มพื้นที่ 3 จังหวัด มหาสารคาม ระยอง สุพรรณบุรี) 5. รณรงค์การคุมกำเนิดในวัยรุ่นเช่นโครงการรักนี้คุมได้ 6. จัดทำ National Standard เกี่ยวกับ Adolescents Friendly Health Services

14 14 7. ศึกษาวิจัย 3 เรื่อง -โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามชุดสิทธิ ประโยชน์สำหรับกลุ่มวัยรุ่น - โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอนามัย การเจริญพันธุ์วัยรุ่นของสถานีอนามัย - โครงการส่งเสริมการจัดบริการคุณภาพ สำหรับแม่วัยรุ่น 8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมRHในวัยรุ่นนอกและใน สถานศึกษา/ การดำเนินงานปี 2552

15 15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551 (กองอนามัยการเจริญพันธุ์) โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอก.กองอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google