งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม. ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาแนว ปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ” คำสำคัญ การประเมิน, ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม. ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาแนว ปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ” คำสำคัญ การประเมิน, ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม

2 ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาแนว ปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ” คำสำคัญ การประเมิน, ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

3 สรุปผลงานโดยย่อ พัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ โดยใช้ Guideline ในการประเมิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ ได้รับการวางแผนจำหน่ายกลับบ้านที่เหมาะสม และไม่มีการเสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

4 ชื่อและที่อยู่ กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม ชื่อผู้รับผิดชอบงาน นางณัฐกฤตา ทองดี นางณฐวรรณ สร้อยพิมาย นางสาวนฤมล ทองภักดี

5 ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ได้รับการประเมินและดูแล ที่ ถูกต้อง รวดเร็วตามมาตรฐาน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความ รุนแรง ของโรคที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมาย

6 ปัญหาและสาเหตุสาเหตุโดยย่อ # ประวัติการได้รับ บาดเจ็บไม่ชัดเจน # ไม่มีการนัดติดตาม อาการหลังจำหน่าย

7 การ เปลี่ยนแป ลง 1. มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสียชีวิต ในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะ

8 3. ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ทุกราย ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ ตามแนวทางที่วางไว้ 4. มีการวางแผนก่อนจำหน่าย การ เปลี่ยนแป ลง

9

10

11

12

13

14 ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะได้รับการดูแล ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ร้อยละ 97.2

15 ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บศีรษะ ที่ได้รับอนุญาตกลับบ้าน ได้รับ คำแนะนำและนัดติดตาม อาการ ร้อยละ 31.7

16 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ ร้อยละ 0

17 1. เกิดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ ได้รับบาดเจ็บทางศีรษะอย่างเป็น ระบบโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการซักประวัติการเกิดอุบัติเหตุ การประเมินอาการ การดูแลและ ให้การพยาบาล โดยใช้แนวทาง ปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บ ศีรษะ

18 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพงาน บุคลากรมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดผลลัพธ์ชัดเจน 3. เกิดความร่วมมือของทีมสห สาขาวิชาชีพ ทำให้การรักษาเป็นทีมคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้มี บุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

19 4. ค้นพบแนวทางในการ พัฒนาต่อ ระบบ EMS จัดทำแผ่นพับคำแนะนำ นัดติดตามอาการหลัง จำหน่ายภายใน 7 วัน

20


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม. ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาแนว ปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ” คำสำคัญ การประเมิน, ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google