งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการนำความรู้ด้าน Microsoft Excel ที่มีความพิเศษตรงที่สามารถ กำหนดสูตรการคำนวณในแต่ละเซลล์ ของ Sheet งานนั้นๆได้ โดยอาศัย ความแม่นยำในการคีย์ข้อมูลเข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการนำความรู้ด้าน Microsoft Excel ที่มีความพิเศษตรงที่สามารถ กำหนดสูตรการคำนวณในแต่ละเซลล์ ของ Sheet งานนั้นๆได้ โดยอาศัย ความแม่นยำในการคีย์ข้อมูลเข้าไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการนำความรู้ด้าน Microsoft Excel ที่มีความพิเศษตรงที่สามารถ กำหนดสูตรการคำนวณในแต่ละเซลล์ ของ Sheet งานนั้นๆได้ โดยอาศัย ความแม่นยำในการคีย์ข้อมูลเข้าไป เป็นตัวกำหนด และสร้างการป้องกัน แผ่นงานนั้นไว้เพื่อป้องกันการแก้ไข ข้อมูลโดยบุคคลอื่น การวิเคราะห์ผลแบบ สำรวจความพึงพอใจด้วย File electronic

2 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1. ลดระยะเวลาในการหาค่า อัตราร้อยความพึงพอใจ หลังจากการเก็บรวบรวม ข้อมูล 45 นาที /100 ชุด 2. ลดการใช้พลังงาน กระดาษ 30 ใบ / ครั้ง 3. ลดระยะเวลาในการค้นหา ข้อมูล 15 นาที เป้าหมาย

3 เป็นการปรับปรุงการวิเคราะห์ผลการสำรวจความ พึงพอใจที่จากเดิมเป็นการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อหา คะแนนในแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนรวมที่ได้มาหา คะแนนร้อยละ ซึ่งเป็นการยุ่งยากในการรวบรวมใน แต่ละชุดในกรณีที่มีการสำรวจในปริมาณที่มากเช่น ที่ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพทำการสำรวจในแต่ละ รอบคือประมาณ 1,000 ชุด และต้องสรุปแต่ละชุด เป็นรายข้อ, รายบุคคล ซึ่งในการสรุปแต่ละครั้งจะ แยกสรุปส่งต่างกัน ทำให้เกิดการสับสนในตัวเลข และยากในการจัดเก็บค้นหา ปัญหาและสาเหตุ

4 กิจกรรมการพัฒนา 1. ศึกษาความรู้เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel 2. จัดการ File เพื่อใช้ในการคีย์ตัวเลข ตาม แบบฟอร์มแบบสอบถาม 3. ใส่สูตรให้กับเซลล์ที่ต้องการการคำนวณ โดย สูตรใดที่เป็นตัวเลขเฉพาะต้องใส่ตัวเลขเฉพาะ นั้นๆ เพราะโปรแกรม Excel จะทำการปัด เศษส่วนให้โดยอัตโนมัติทำให้สูตรที่ไม่ได้ใส่ ตัวเลขเฉพาะมีค่ามากกว่าการใช้เครื่องคิดเลข ในการคำนวณปกติ 4. ตั้งค่าการป้องกันแผ่นงานให้กับงานที่ทำเสร็จ แล้วเพื่อป้องกันการถูกแก้ไขก่อนการนำข้อมูล ที่ได้มาทำการรายงานเป็น Paper ต่อไป 1. ศึกษาความรู้เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel 2. จัดการ File เพื่อใช้ในการคีย์ตัวเลข ตาม แบบฟอร์มแบบสอบถาม 3. ใส่สูตรให้กับเซลล์ที่ต้องการการคำนวณ โดย สูตรใดที่เป็นตัวเลขเฉพาะต้องใส่ตัวเลขเฉพาะ นั้นๆ เพราะโปรแกรม Excel จะทำการปัด เศษส่วนให้โดยอัตโนมัติทำให้สูตรที่ไม่ได้ใส่ ตัวเลขเฉพาะมีค่ามากกว่าการใช้เครื่องคิดเลข ในการคำนวณปกติ 4. ตั้งค่าการป้องกันแผ่นงานให้กับงานที่ทำเสร็จ แล้วเพื่อป้องกันการถูกแก้ไขก่อนการนำข้อมูล ที่ได้มาทำการรายงานเป็น Paper ต่อไป

5 การวัดผลของการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดเป้าหม าย ก่อน การ พัฒนา หลังการ พัฒนา 1. ลดระยะเวลาใน การหาค่าอัตรา ร้อยความพึงพอใจ หลังจากการเก็บ รวบรวมข้อมูล 45 นาที / 100 ชุด 1 ชม. 30 นาที นาที /10 0 ชุด 35 นาที /100 ชุด 2. ลดการใช้ พลังงานกระดาษ 30 ใบ / ครั้ง ไม่ สามารถ เก็บ ข้อมูล ได้ 10 ใบ / ครั้ง 3. ลดระยะเวลาใน การค้นหาข้อมูล 15 นาที 30 นาที 10 นาที

6 บทเรียนที่ได้รับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์งานทำให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและการจัดเก็บ เพิ่มขึ้น

7


ดาวน์โหลด ppt เป็นการนำความรู้ด้าน Microsoft Excel ที่มีความพิเศษตรงที่สามารถ กำหนดสูตรการคำนวณในแต่ละเซลล์ ของ Sheet งานนั้นๆได้ โดยอาศัย ความแม่นยำในการคีย์ข้อมูลเข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google