งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา นายสุรพล ม่วงทอง หัวหน้าฝ่าย ประสานงาน อบจ. สาขา นายสุรพล ม่วงทอง หัวหน้าฝ่าย ประสานงาน อบจ. สาขา นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบงานสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วม ดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจ ของ อบจ. กาญจนบุรี - งานด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ อบจ. กาญจนบุรี สาขา ระดับอำเภอ - งานส่งเสริมด้านวิชาการ เทคนิค และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบจ. กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ - งานด้านการติดต่อและประสานงานกับ อบจ. กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ สมาชิก สภา อบจ. ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ ประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของ อบจ. กาญจนบุรี - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน - งานตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพย์สินของ อบจ. กาญจนบุรีที่อยู่ในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ อบจ. กาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ - งานประสานงาน ควบคุมและติดตาม ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบจ. กาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของ อบจ. กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ - งานรวบรวมข้อมูลการพัฒนาในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบของ อบจ. กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ - งานด้านการช่วยเหลือประชาชนตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ. ศ.2543 - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และ ผลการปฏิบัติงาน - ด้านการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ - ด้านสังคมสงเคราะห์ สุขภาพและ สาธารณสุข - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ด้านเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. - ด้านบรรเทาสาธารณภัย สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา

2 นางชุติพันธุ์ จันทร์ เจริญวสุ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี 6 ว นางชุติพันธุ์ จันทร์ เจริญวสุ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี 6 ว อบจ. กจ. สาขา 1 ( อ. เมือง และ อ. ไทรโยค ) อบจ. กจ. สาขา 1 ( อ. เมือง และ อ. ไทรโยค ) อบจ. กจ. สาขา 2 ( อ. ท่าม่วง อ. ท่ามะกา และ อ. ไทรโยค ) อบจ. กจ. สาขา 2 ( อ. ท่าม่วง อ. ท่ามะกา และ อ. ไทรโยค ) นางจุฑามาศ พลรักมิตร นักพัฒนา ชุมชน 5 นางจุฑามาศ พลรักมิตร นักพัฒนา ชุมชน 5 อบจ. กจ. สาขา 3 ( อ. พนมทวน และ อ. ห้วย กระเจา ) อบจ. กจ. สาขา 3 ( อ. พนมทวน และ อ. ห้วย กระเจา ) นางสาวสุณี พรวงค์ เลิศ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี 6 ว นางสาวสุณี พรวงค์ เลิศ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี 6 ว อบจ. กจ. สาขา 4 ( อ. บ่อพลอย อ. หนองปรือ และ อ. เลาขวัญ ) อบจ. กจ. สาขา 4 ( อ. บ่อพลอย อ. หนองปรือ และ อ. เลาขวัญ ) นางอรวรรณ แก้ว เรือง นักวิชาการเงินและ บัญชี 6 ว นางอรวรรณ แก้ว เรือง นักวิชาการเงินและ บัญชี 6 ว อบจ. กจ. สาขา 5 ( อ. ศรีสวัสดิ์ ) อบจ. กจ. สาขา 5 ( อ. ศรีสวัสดิ์ ) น. ส. ธัญญะรัตน์ เจริญโพธิ์ นักวิชาการคลัง 7 ว น. ส. ธัญญะรัตน์ เจริญโพธิ์ นักวิชาการคลัง 7 ว อบจ. กจ. สาขา 6 ( อ. ทองผาภูมิ และ อ. สังขละบุรี ) อบจ. กจ. สาขา 6 ( อ. ทองผาภูมิ และ อ. สังขละบุรี ) นางภาพร กัลป์วงษ์ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6 ว นางภาพร กัลป์วงษ์ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ 6 สาขา หน้าที่ความรับผิดชอบงานสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วม ดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจ ของ อบจ. กาญจนบุรี - งานด้านติดต่อและประสานงานกับ สมาชิกสภา อบจ. ส่วนราชการระดับ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของ อบจ. กาญจนบุรี - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน - งานจัดเก็บรายได้ของ อบจ. กาญจนบุรี ทุกประเภท - งานเกี่ยวกับกิจการประปาเฉพาะอำเภอ ศรีสวัสดิ์ - งานตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพย์สินของ อบจ. กาญจนบุรีที่อยู่ใน เขต พื้นที่ความรับผิดชอบ - งานประสานงาน ควบคุมและติดตาม ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ เครื่องจักรกลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ - งานประสานงานในการจัดทำ แผนพัฒนาของ อบจ. กาญจนบุรีและ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - งานด้านการช่วยเหลือประชาชนตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ. ศ. 2543 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ มอบหมาย - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และ ผลการปฏิบัติงาน - ด้านการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ - ด้านสังคมสงเคราะห์ สุขภาพและ สาธารณสุข - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ด้านเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. - ด้านบรรเทาสาธารณภัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google