งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ การ เพื่อพัฒนาบริการกลุ่ม วัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ การ เพื่อพัฒนาบริการกลุ่ม วัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ การ เพื่อพัฒนาบริการกลุ่ม วัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ จำกัด

2 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 19 ปี ) ๑ ) อัตราการคลอดมี ชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15 19 ปี พันคน ตัวชี้วัด (KPI) ระดับกสธ. KPI ระดับเขต สุขภาพ KPI ระดับกรม 1) อัตราการ ตั้งครรภ์ซ้ำใน วัยรุ่น อายุ 15 -19 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการ คุมกำเนิด หลังคลอดหรือแท้ง ด้วยวิธีคุมกำเนิดแบบ กึ่งถาวรก่อนออก จากโรงพยาบาล เขต บริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

3 ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น จังหวัด เชียงใหม่ ตัวชี้วัด 25552556 25 57 25 58 อัตราการคลอดใน หญิง 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 42.846.17 46.5 0 21.1 7 ร้อยละของการ ตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 ยังไม่เก็บ รายงาน ไม่ได้เก็บ รายงาน 14.0 2 13.5 9 รพ. มีคลินิกวัยรุ่นผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ร้อย ละ 60 00 9 แห่ง ร้อย ละ 36 อยู่ ระหว่าง รับ ประเมิน 9 รพ.

4 ข้อมูลปี 2558 สถานการณ์และปัญหา รายงานสถานการณ์ปี 2558 จนถึงเดือนมีนาคม พบว่า อัตราคลอดมารดาอายุ 15-19 ปี มีหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จำนวน 58,204 คน จากการจัดเก็บรายงาน ในโรงพยาบาล อัตราคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 886 คน คิดเป็นอัตรา 15.22 โดยอำเภอ จอมทองมีอัตราคลอดสูงสุด (44.48) รองลงมาคือ อำเภอฝาง (43.78) และอำเภอกัลยานิวัฒนา (35.23) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15- 19 ปี มีหญิง อายุ 15-19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้ง บุตรทั้งหมด จำนวน 640 คน มีหญิงอายุ 15-19 ปี ที่ ตั้งครรภ์ซ้ำ จำนวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.59 ( ตัวชี้วัด ไม่เกินร้อยละ 10 ) โดยอำเภอที่มีวัยรุ่น ตั้งครรภ์ซ้ำสูงสุด คือ อำเภอแม่แจ่ม ( ร้อยละ 50) รองลงมาคือ อำเภอดอยสะเก็ด ( ร้อยละ 28.57) และ อำเภอสันทราย ( ร้อยละ 25.93)

5 แนวทางการทำงาน 1. ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดรายละเอียดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น / การพัฒนาสู่ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2558 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานในระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด 3. จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาบริการสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นระดับ อำเภอ ปี 2558 4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางจัดการระบบรายงาน ข้อมูล ดังนี้ - วิเคราะห์สถานการณ์อัตรามารดาคลอดอายุ 15-19 ปี และการตั้งครรภ์ซ้ำ ในมารดาอายุ 15-19 ปี แยกรายอายุ - วิเคราะห์สถานการณ์แยกตามประเภทสถานะ เช่น กำลังศึกษาใน สถานศึกษา, ศึกษานอกระบบการศึกษา ฯลฯ - วิเคราะห์สถานการณ์แยกตามประเภทสิทธิการรักษา เช่น บัตรทอง บัตร ประกันสุขภาพ ฯลฯ - วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการ แนวทาง ช่วยเหลือ แนวทางส่งต่อ สรุปผลรายงาน 5. สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น / การพัฒนาสู่อำเภออนามัยเจริญ พันธุ์ ในด้านบริหารและด้านวิชาการ ร่วมกับภาคี เครือข่ายในพื้นที่ 6. ร่วมทีมกับคณะกรรมการประเมินคลินิกวัยรุ่น / การพัฒนาอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ในโรงพยาบาลและอำเภอ 9 อำเภอที่จะ รับการประเมินมาตรฐาน และติดตามงานปกติ ในทุกอำเภอ 7. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จากระบบรายงานตามไตร มาส 8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ใน อำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับทราบปัญหาและ ปรับปรุงแนวทางการทำงาน นำเสนอการพัฒนาส่วนขาด ให้พื้นที่ รับทราบ และปรับแก้ไขในการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 9. นิเทศงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเป็นระบบ รายงาน 10. สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 ที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ตรวจสอบได้

6 แผนปฏิบัติการพัฒนาบริการ กลุ่มวัยรุ่น ขั้นตอ น กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ตคพยธคมคกพมีค เม ย พคพค กคกค สคสค กย ๑จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ วิเคราะห์สภาพปัญหา................................. ๒จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่องระบบรายงาน...................... ๓นิเทศ ติดตาม /.................................................. ๔จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้ที่ เกี่ยวข้อง........................................


ดาวน์โหลด ppt ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ การ เพื่อพัฒนาบริการกลุ่ม วัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google