งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคีรวมใจคนไทยไร้พุง จ.ลพบุรี Lopburi’s Slimming Academy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคีรวมใจคนไทยไร้พุง จ.ลพบุรี Lopburi’s Slimming Academy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคีรวมใจคนไทยไร้พุง จ.ลพบุรี Lopburi’s Slimming Academy

2 ที่มาที่ไป ตาย มะเร็ง หัวใจ ป่วย ความดัน เบาหวาน สูงขึ้นทุกปี

3 รสหวานจัด รสเค็มจัด อาหารไขมัน
ที่มาที่ไป พฤติกรรมสุขภาพ ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร รสหวานจัด รสเค็มจัด อาหารไขมัน

4 ที่มาที่ไป ประชาชน เด็ก อ้วน

5 2.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดย ประชาชน ชุมชน และภาคี
วัตถุประสงค์ 1.สร้างกระแสลดภาวะอ้วน 2.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดย ประชาชน ชุมชน และภาคี

6 เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 68,387 คน 2 องค์กร บุคคลต้นแบบ พื้นที่เฉพาะ
1.กลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง 78 คน 2.กลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คน พื้นที่เฉพาะ 1.ตำบลต้นแบบ 17 แห่ง 59,906 คน 2.โรงเรียนต้นแบบ 17 แห่ง นักเรียน คนบุคลากร 710 คน 3.ร้านอาหาร 20 ร้าน องค์กรไร้พุง 2 องค์กร บริษัทเอกชน ชมรมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย 68,387 คน

7 งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด 1,924,044 บาท รับการสนับสนุนจาก สสส. 1,000,000 บาท งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (สปสช) 924,044 บาท

8

9

10 การดำเนินงาน

11 อ อารมณ์ พุงไม่มีชีวีปลอดภัย อ อาหาร อ ออกกำลังกาย เราทำได้ด้วย 3อ.
การดำเนินงาน พุงไม่มีชีวีปลอดภัย เราทำได้ด้วย 3อ. อ อาหาร อ อารมณ์ อ ออกกำลังกาย

12 กระบวนการปรับพฤติกรรม
การดำเนินงาน 1. บุคคลต้นแบบ กระบวนการปรับพฤติกรรม ลดด้วยตนเอง เข้าโปรแกรม

13

14

15 กระบวนการ แผนสุขภาพชุมชน
การดำเนินงาน 2. ตำบลต้นแบบ กระบวนการ แผนสุขภาพชุมชน

16 กระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชน
๑๐.สรุปบทเรียน การจัดการ การประสานงาน ๙.ทบทวน การมีส่วนร่วม ๘.นำแผนสู่การปฏิบัติ ๗.ประชาพิจารณ์แผน ๖.ยกร่างแผน รู้ทิศทาง /รู้คนอื่น ๕.วิเคราะห์หาสาเหตุ ๔.สำรวจข้อมูล ๓.ศึกษาประวัติ/ภูมิปัญญาชุมชน ๒.รวมพลังความคิด/ความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ ๑.สร้างแกนนำ

17

18 3. โรงเรียนต้นแบบ การดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเรียนรู้
การพัฒนาเครือข่ายในการพิชิตอ้วนพิชิตพุง สร้างต้นแบบในโรงเรียน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การผลักดันนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน

19 4. ร้านอาหาร การดำเนินงาน
ขับเคลื่อนชมรมร้านอาหารและแผงลอย สู่อาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เมนูชูสุขภาพ

20 การดำเนินงาน 5. องค์กร ที่ทำงานสร้างสุขภาพ บุคคลต้นแบบ

21 บุคคลต้นแบบ(เข้าโปรแกรม)
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น บุคคลต้นแบบ(เข้าโปรแกรม) 1.ผู้ได้รับการติดตาม 101 คน (84.17) 2.ผู้ที่น้ำหนักลดและรอบเอวลด 71 คน (70.30) 3.ผู้ที่น้ำหนักลด รอบเอวไม่ลด 16 คน (15.84) 4.ผู้ที่น้ำหนักไม่ลด รอบเอวลด 9 คน (8.91) 5.ผู้ที่น้ำหนักไม่ลด รอบเอวไม่ลด 5 คน (4.95)

22 - การพัฒนาหลักสูตรลดน้ำหนักและสร้างวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น - เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะอ้วน - การพัฒนาหลักสูตรลดน้ำหนักและสร้างวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - โครงการเป็นต้นแบบ - การสร้างเครือข่าย

23 อุปสรรค การที่มีกลุ่มเป้าหมาย หลายกลุ่ม ส่งผลให้การขับเคลื่อนกระบวนงาน
และระบบการติดตามภายในจังหวัด ล่าช้ากว่ากำหนด

24 การก้าวเดินต่อไป - พัฒนาระบบควบคุม กำกับ และติดตามโครงการ
- พัฒนาระบบควบคุม กำกับ และติดตามโครงการ - การประชาสัมพันธ์ - พัฒนาหลักสูตรและสร้างทีมวิทยากร - ดำเนินงานที่ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป - การจัดตังคลินิกลดความอ้วนในสถานบริการ - สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

25 Lopburi's Slimming Academy
องค์กรสุขภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ย.1 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ย.2 พัฒนาการบริหาร ย.3 พัฒนาการบริการสุขภาพ ย.4 คุ้มครองผู้บริโภค ก.1 ส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย ก.2 เฝ้าระวังป้องกันโรค และความปลอดภัยการทำงาน ก.3 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย ก.4 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดี Lopburi's Slimming Academy

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาคีรวมใจคนไทยไร้พุง จ.ลพบุรี Lopburi’s Slimming Academy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google