งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคี รวมใจ คน ไทย ไร้ พุง จ. ลพบุรี L opburi’s S limming A cademy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคี รวมใจ คน ไทย ไร้ พุง จ. ลพบุรี L opburi’s S limming A cademy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคี รวมใจ คน ไทย ไร้ พุง จ. ลพบุรี L opburi’s S limming A cademy

2 ตาย มะ เร็ง หัว ใจ ที่ มา ที่ ไป ป่วย ความ ดัน เบา หวาน สูง ขึ้น ทุกปี

3 ที่ มา ที่ ไป พ ฤติกรรม สุข ภาพ ไม่ ออก กำลังกาย ดื่ม แอลกอฮอ ล์ การ บริโภค อาหาร รสหวานจัด รสเค็มจัด อาหารไขมัน

4 ที่ มา ที่ ไป อ้ว น ประชา ชน เด็ก

5 วัตถุ ประส งค์ 1. สร้าง กระแส ลด ภาวะอ้วน 2. ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพ โดย ป ระชาชน ชุมชน และ ภาคี

6 เป้า ห มาย บุคคล ต้นแบบ 1. กลุ่ม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ด้วยตนเอง 78 คน 2. กลุ่มเข้า ร่วมโปรแกรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 180 คน พื้นที่ เฉพาะ 1. ตำบล ต้นแบบ 17 แห่ง 59,906 คน 2. โรงเรียน ต้นแบบ 17 แห่ง นักเรียน 8481 คนบุคลากร 710 คน 3. ร้านอาหาร 20 ร้าน องค์กรไร้ พุง 2 องค์กร บริษัทเอกชนชมรมสุขภาพ กลุ่มเป้าห มาย 68,38 7 คน

7 งบ ประ มา ณ งบประมาณ ทั้งหมด 1,924,044 บาท รับการสนับสนุนจาก สสส. 1,000,000 บาท งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ( สปสช ) 924,044 บาท

8

9

10 การ ดำเนิน งาน

11 พุง ไม่มีชีวี ป ลอดภัย เราทำ ไ ด้ ด้วย 3 อ. อ อา หา ร อ อา รมณ์ อ ออก กำลังกาย การ ดำเนิน งาน

12 1. บุคคล ต้น แบบ กระ บวนการ ปรับ พฤติกรรม เข้า โปรแก รม ลด ด้วย ตนเอง

13

14

15 การ ดำเนิน งาน 2. ตำบล ต้น แบบ กระ บวนการ แผน สุข ภาพ ชุมชน

16 กระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชน ๑.สร้างแกนนำ ๒.รวมพลังความคิด/ความเข้าใจ ๓.ศึกษาประวัติ/ภูมิปัญญาชุมชน ๔.สำรวจข้อมูล ๕.วิเคราะห์หาสาเหตุ ๖.ยกร่างแผน ๗.ประชาพิจารณ์แผน ๘.นำแผนสู่การปฏิบัติ ๙.ทบทวน ๑๐.สรุปบทเรียน กระบวนการเรียนรู้ การจัดการ การประสานงาน การมีส่วนร่วม รู้ทิศทาง /รู้คนอื่น

17

18 การ ดำเนิน งาน 3. โรงเรียน ต้น แบบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ การเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายในการพิชิตอ้วน พิชิตพุง สร้างต้นแบบในโรงเรียนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การผลักดันนโยบายของผู้บริหาร โรงเรียน

19 การ ดำเนิน งาน 4. ร้าน อาหาร ขับเคลื่อนชมรมร้านอาหารและแผง ลอย สู่อาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการเมนูชูสุขภาพ

20 การ ดำเนิน งาน 5. องค์ กร ที่ทำงานสร้างสุขภาพบุคคลต้นแบบ

21 สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 1. ผู้ได้รับการติดตาม 101 คน (84. 17) 2. ผู้ที่น้ำหนักลดและ รอบเอวลด 71 คน (70. 30) 3. ผู้ที่น้ำหนักลด รอบเอวไม่ลด 16 คน (15. 84) 4. ผู้ที่น้ำหนักไม่ลด รอบเอวลด 9 คน (8.9 1) 5. ผู้ที่น้ำหนักไม่ลด รอบเอวไม่ลด 5 คน (4.9 5) บุคคลต้นแบบ ( เข้า โปรแกรม )

22 สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น - เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะอ้วน - การพัฒนาหลักสูตรลดน้ำหนักและสร้าง วิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - โครงการเป็นต้นแบบ - การสร้างเครือข่าย

23 การที่มีกลุ่มเป้าหมาย หลายกลุ่ม ส่งผลให้การขับเคลื่อน กระบวนงาน และระบบการติดตาม ภายในจังหวัด และระบบการติดตาม ภายในจังหวัดล่าช้ากว่ากำหนด อุป สรรค

24 การ ก้าวเดิน ต่อ ไป - พัฒนาระบบควบคุม กำกับ และติดตามโครงการ - การประชาสัมพันธ์ - พัฒนาหลักสูตรและสร้างทีม วิทยากร - ดำเนินงานที่ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป - การจัดตังคลินิกลดความอ้วนใน สถานบริการ - สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง

25 องค์กรสุขภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ คุณภาพชีวิตประชาชน มีการบริหาร จัดการที่ดี ประชาชนมี สุขภาพที่ดี ย.1 ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพ ย.2 พัฒนาการ บริหาร ย.3 พัฒนาการ บริการ สุขภาพ ย.4 คุ้มครอง ผู้บริโภค ก.1 ส่งเสริม สุขภาพ ตามกลุ่มวัย ก.2 เฝ้าระวัง ป้องกันโรค และความ ปลอดภัย การทำงาน ก.3 ส่งเสริมภาคี เครือข่าย ก.4 ประชาชนมี พฤติกรรม สุขภาพ ที่ดี Lopburi's Slimming Academy

26


ดาวน์โหลด ppt ภาคี รวมใจ คน ไทย ไร้ พุง จ. ลพบุรี L opburi’s S limming A cademy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google