งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ - ฐานข้อมูล NCD - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ - ฐานข้อมูล NCD - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ - ฐานข้อมูล NCD - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อสม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

2 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อส ม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

3 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี - ฐานข้อมูล โรคมะเร็งตับ - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อส ม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓. ๑ คัดกรองความเสี่ยงในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ใน อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย จำนวน ๖๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐ ๓. ๒ ตำบลต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ๒ ตำบล ๓. ๓ อัตราความชุกพยาธิใบไม้ตับลดลง ร้อยละ ๕ จากปี ๒๕๕๗ ๓. ๔ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาไข่พยาธิ ร้อยละ ๖๐ - ค่าจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๖ รพ. สต. ๆ ละ ๑๐, ๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐, ๐๐๐ บาท

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สู่การ พัฒนา DHS อย่างยั่งยืน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คปสอ. มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน DHS เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ขั้น ในแต่ละประเด็นการ พัฒนา คปสอ. มีแผนพัฒนาระบบสุขภาพ ตาม Essential Care ๑๐ ประเด็น รพ. สต. มีระบบบริการ Essential Care ที่สอดคล้อง กับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ แห่งละ ๑ ประเด็น คปสอ. มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวง และ เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ คปสอ. รพ. สต. รพช. มีผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย หรือ R ๒ R ที่นำสู่การพัฒนาบริการ สาธารณสุขอย่างน้อย ๑ เรื่อง สนับสนุนการจัดมหกรรมสุขภาพแก้ไขปัญหาระดับ พื้นที่ รพ. สต. ละ ๑๐, ๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รพ. สต. เป็นเงิน ๖๐, ๐๐๐ บาท

6 โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อย โอกาส แบบครบวงจร (Long Term Care) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พื้นที่ดำเนินการ ๕ ตำบล ๖๒ หมู่บ้าน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ Long Term Care ระดับอำเภอ พัฒนาศักยภาพแกนนำ จำนวน ๑๒๕ คน พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี จำนวน ๖ รพ. สต. ประกอบด้วย - ค่าค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน ๆ ๑๓๐ บาท X ๑ วัน x ๖ แห่ง เป็นเงิน ๓๙, ๐๐๐ บาท - ค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ๖ แห่ง x ๒, ๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๒, ๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน ๖ แห่ง x ๑, ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙, ๐๐๐ บาท แห่งละ ๑๐, ๐๐๐ บาท

7 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านมโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑. กลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี PAP SMEAR และ VIA คือสตรีที่มีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ใน อำเภอรัตนวาปีทุกคน อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ๒. ค้นหาเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม สตรีที่มีอายุ ตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๖ รพ. สต. ๖๒ หมู่บ้าน ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ในออกการตรวจมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม เชิงรุก ๘ คน x ๕๐๐ บาท x ๑๐ วัน เป็นเงิน ๔๐, ๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาอาหารรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ๖๒ บ้าน x ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑, ๐๐๐ บาท รวมทั้งโครงการ ๗๑, ๐๐๐ บาท ( เบิกจ่ายตามผลงาน แต่ไม่ เกินยอดที่ตั้ง )


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA 1. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ - ฐานข้อมูล NCD - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ. สต. รพช. อบต. อสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google