งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ - ฐานข้อมูล NCD - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ.สต. รพช. อบต. อสม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

2 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ.สต. รพช. อบต. อสม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

3 ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA
การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี - ฐานข้อมูล โรคมะเร็งตับ - แนวทางการดูแล - ผลการดำเนินงาน - เครือข่าย รพ.สต. รพช. อบต. อสม. รร. อื่น ๆ - ผลลัพธ์ความสำเร็จ

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓.๑ คัดกรองความเสี่ยงในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ใน อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย จำนวน ๖๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐ ๓.๒ ตำบลต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ๒ ตำบล ๓.๓ อัตราความชุกพยาธิใบไม้ตับลดลง ร้อยละ ๕ จากปี ๒๕๕๗ ๓.๔ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาไข่พยาธิ ร้อยละ ๖๐ - ค่าจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๖ รพ.สต. ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

5 คปสอ.มีแผนพัฒนาระบบสุขภาพ ตาม Essential Care ๑๐ ประเด็น
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สู่การพัฒนา DHS อย่างยั่งยืน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คปสอ.มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน DHS เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ขั้น ในแต่ละประเด็นการพัฒนา คปสอ.มีแผนพัฒนาระบบสุขภาพ ตาม Essential Care ๑๐ ประเด็น รพ.สต. มีระบบบริการ Essential Care ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ แห่งละ ๑ ประเด็น คปสอ.มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวง และเขตบริการสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ คปสอ. รพ.สต. รพช. มีผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย หรือ R๒R ที่นำสู่การพัฒนาบริการสาธารณสุขอย่างน้อย ๑ เรื่อง สนับสนุนการจัดมหกรรมสุขภาพแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ รพ.สต.ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รพ.สต. เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

6 พื้นที่ดำเนินการ ๕ ตำบล ๖๒ หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง
โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส แบบครบวงจร (Long Term Care) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พื้นที่ดำเนินการ ๕ ตำบล ๖๒ หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ Long Term Care ระดับอำเภอ พัฒนาศักยภาพแกนนำ จำนวน ๑๒๕ คน พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี จำนวน ๖ รพ.สต. ประกอบด้วย - ค่าค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน ๆ ๑๓๐ บาท X ๑ วัน x ๖ แห่ง เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท - ค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ๖ แห่ง x๒,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน ๖ แห่ง x ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท

7 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑. กลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี PAP SMEAR และ VIA คือสตรีที่มีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ในอำเภอรัตนวาปีทุกคน อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ๒. ค้นหาเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม สตรีที่มีอายุ ตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๖ รพ.สต. ๖๒ หมู่บ้าน ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ในออกการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เชิงรุก ๘ คน x ๕๐๐ บาท x ๑๐ วัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาอาหารรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ๖๒ บ้าน x ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งโครงการ ๗๑,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายตามผลงาน แต่ไม่เกินยอดที่ตั้ง)


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นในการพัฒนา DHS-PCA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google