งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติทุกโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข ไว้วางใจ และความสามัคคีสมานฉันท์ สร้างขวัญกำลังใจ ครอบคลุมทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นผลการทำงานเป็นหลัก ทั้งความก้าวหน้า ความดีความชอบ เพื่อให้สธ.มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิในด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

3 นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เชื่อมโยงทำงานกับนานาชาติและสร้างคุณค่าของสาธารณสุขไทยในเวทีโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพของทุกคน ผนึกกำลังกันการทำงานระหว่างกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กสธ. (9 กรม, อภ., สปสช., สช., สวรส., สพฉ., สรพ., ฯลฯ) โดยเชื่อม 6 หน่วยงานองค์กรมหาชน เข้าเป็นองคาพยพเดียวกันกับ กสธ.

4 การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพประชาชนต้องมาก่อน
4

5 ระบบบริการสุขภาพของไทย
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (94) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (724) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10, ,000) สถานีอนามัย (9,770) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัว ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

6 ทุกฝ่ายร่วมใจเพื่อสุขภาพคนไทย
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทย์ฯ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการฯ อย. สำนักงานปลัดฯ บริการตติยภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการปฐมภูมิ สาธารณสุขมูลฐาน SELF CARE ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง สปสช. สช. สวรส. สสส.

7 แนวทางสุขภาพคนไทย สำนักงานปลัดฯ ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง
บริการตติยภูมิ รพท. / รพศ. บริการทุติยภูมิ รพช. บริการปฐมภูมิ รพ.สต. สาธารณสุขมูลฐาน SELF CARE ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ (ตา,ไต) ดูแล กลุ่มป่วยซับซ้อน ดูแล กลุ่มป่วย ตรวจสุขภาพ คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ ลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ

8 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน (คัดกรองโรค)
รพ.สต. ต้องมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ประชาชนจับต้องได้โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โครงการตรวจสุขภาพประชาชน (คัดกรองโรค) ผลการตรวจสามารถแยกประชาชน เป็น 3 กลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย

9 กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง รพ. สต
กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สต. ต้องดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นเป็น กลุ่มป่วย กลุ่มป่วย จะต้องส่งไปยัง รพช. ได้รับการรักษาที่เหมาะสม กลุ่มป่วย มีโรคที่มีความสลับซับซ้อนจะได้รับการดูแลโดย รพท./รพศ. Excellent center ที่มีความพร้อมจะให้บริการขั้นสูงเช่น organ transplantation อาจเริ่มที่ ตา และไต ก่อน

10 พันธมิตร ส. ทั้งหลายก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุน
สปสช. เรื่องงบประมาณการดำเนินงาน สสส. เรื่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ , การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ สช. เรื่องการทำเวทีสาธารณะ สวรส. เรื่องงานวิจัยระบบสุขภาพ งบประมาณดำเนินการมาจากหลายแหล่ง เช่น SP2 , P&P , ท้องถิ่น , ชุมชน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google