งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:01 เครื่องชี้วัดคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมายและลักษณะของเครื่องชี้ วัดในแง่มุมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:01 เครื่องชี้วัดคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมายและลักษณะของเครื่องชี้ วัดในแง่มุมต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:01 เครื่องชี้วัดคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมายและลักษณะของเครื่องชี้ วัดในแง่มุมต่างๆ 2. เข้าใจแนวทางการคัดเลือกเครื่องชี้วัด เลือก เครื่องชี้วัดที่เหมาะสม 3. เข้าใจข้อจำกัดของเครื่องชี้วัด รู้วิธีแก้ไข ข้อจำกัด 4. กำหนดเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับ รพ. และหน่วยงาน

2 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:02 เครื่องชี้วัดคุณภาพ ใช้วัด คัดกรอง ส่งสัญญาณในการเฝ้าติดตาม ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลลัพธ์ผลกระทบ มี ? ทำ ? ทำถูก ? ทำดี ? ทำทัน ? ถูกที่ ? โดยคนทึ่ควร ? หาย, ตาย แทรกซ้อน วันนอน ค่าใช้จ่าย ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม พึงพอใจ คุณภาพชีวิต สถานะสุขภาพ คน เครื่องมือ ข้อมูลข่าวสาร

3 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:03 มิติของเครื่องชี้วัด คุณภาพ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย  การเข้าถึง   ความถูกต้องเหมาะสม  ศักยภาพ  ความต่อเนื่อง  ผลลัพธ์ดี  ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า  มีความเสี่ยงน้อย    พิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรี  

4 เครื่องชี้วัดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:04

5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผลงาน กระบวนการ เครื่องชี้วัด สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:05

6 หาเครื่องชี้วัดของกระบวนการ กระบวนการ ผู้รับผลงาน ความต้องการเครื่องชี้วัดคุณภาพมิติของคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:06

7 การคัดเลือกเครื่องชี้วัด ง่าย วัดได้ง่าย วัดสิ่งสำคัญ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 1 1510 วัดสิ่งสำคัญ วัดง่าย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:07

8 การใช้ประโยชน์จาก เครื่องชี้วัด ตัวเลขในอดีตของเราเป็นอย่างไร ตัวเลขของคนอื่นเป็นอย่างไร ทำไมตัวเลขของเราจึงอยู่ในระดับนั้น ตัวเลขควรเป็นเท่าไร เรื่องใดที่ควรปรับปรุง ที่ผ่านมาทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:08

9 เครื่องชี้วัดในระดับ รพ. เครื่องชี้วัดแต่ละตัวมีข้อจำกัด - ต้องเข้าใจและยอมรับ - หาวิธีการวิเคราะห์เพิ่มเติม การดูแลทางคลินิก การบริการ การจัดองค์กร พรพ. Indicator:09

10 อัตราตาย ผู้ป่วยใน 10,000 ราย ผู้ป่วยผ่าตัด 1,000 ราย ทารกแรกเกิด 200 ราย ผู้ป่วยในเสียชีวิต 100 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการผ่าตัด 2 ราย ทารกแรกเกิดเสียชีวิตใน 28 วัน 5 ราย มารดาเสียชีวิตจากการคลอด 0 ราย อัตราตายรวม อัตราตายระหว่างผ่าตัด อัตราตายของทารกแรกเกิด อัตราตายของมารดาเนื่องจากการคลอด ข้อมูลเหล่านี้หายากหรือไม่ พรพ. Indicator:10

11 ประเด็นอภิปราย 1. เราควรสนใจข้อมูลการเสียชีวิตเมื่อไร 2. เราควรทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ในกรณีใดบ้าง 3. ข้อมูลอัตราตายรวมสะท้อนคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ได้เพียงใด 4. เราควรทำอะไรเมื่อทารกแรกเกิดเสียชีวิต 5. อัตราตายระหว่างผ่าตัด กับจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต ระหว่างผ่าตัด อันไหนสำคัญกว่ากัน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:11

12 อัตราการติดเชื้อใน รพ. ผู้ป่วยในที่จำหน่าย 10,000 ราย ผู้ป่วยผ่าตัด 1,000 ราย การติดเชื้อใน รพ. ทั้งหมด 500 ครั้ง การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 250 ครั้ง การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 150 ครั้ง การติดเชื้อแผลผ่าตัด 50 ครั้ง อัตราการติดเชื้อใน รพ. สัดส่วนการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ สัดส่วนการติดเชื้อแผลผ่าตัด อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด ข้อมูลเหล่านี้หายากหรือไม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:12

13 ประเด็นอภิปราย 1. ข้อมูลอัตราการติดเชื้อใน รพ. และสัดส่วนการติดเชื้อ ในระบบต่างๆ บอกอะไรแก่เรา 2. ข้อมูลการติดเชื้อใน รพ. ที่จะสะท้อนคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย และมีส่วนชี้ให้เห็นโอกาสพัฒนา ควรเป็นอย่างไร 3. ข้อมูลอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดที่มีประโยชน์ ควรเป็นอย่างไร สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:13

14 ความคลาดเคลื่อนด้านยา (Medication Error) Indicator :14

15 ประเด็นอภิปราย 1. ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูลและประมวลผล 2. จะทำอย่างไรให้เกิดระบบข้อมูลชุดนี้ 3. เหตุใดจึงต้องจำแนกผลกระทบของความคลาดเคลื่อน 4. เหตุใดตัวหารของความคลาดเคลื่อนแต่ละกลุ่มจึง ไม่เหมือนกัน 5. ข้อมูลใดควรเก็บทั้งหมด ข้อมูลใดควรใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:15

16 เลือกเครื่องชี้วัดระดับ รพ. ก ) อัตราตายรวม ข ) อัตราตายระหว่างผ่าตัด ค ) อัตราตายทารกแรกเกิด ง ) อัตรการติดเชื้อใน รพ. จ ) อัตราการแพ้ยา ฉ ) อัตราปฏิกิริยาจากเลือด ช ) อัตรา readmit ใน 28 วัน ซ ) อัตราผ่าตัดซ้ำ ฌ ) อัตราเด็กเกิด นน. น้อย ญ ) ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ฎ ) วันนอนเฉลี่ยในสิบโรคแรก ฏ ) อัตราผ่าตัดคลอด ฐ ) CT scan ผิดปกติ 1 1510 วัดสิ่งสำคัญ วัดง่าย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:16

17 เลือกเครื่องชี้วัดระดับ หน่วยงาน นำตัวอย่างเครื่องชี้วัด ในเอกสารประกอบการประชุม มาคัดเลือก 1 1510 วัดสิ่งสำคัญ วัดง่าย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:17


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:01 เครื่องชี้วัดคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมายและลักษณะของเครื่องชี้ วัดในแง่มุมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google