งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ พนิตนาฏ วิสุทธิธรรม. กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ จำเป็นต้องตระหนัก และ คำนึงถึงในการถ่ายทอดความรู้ทุก ครั้ง จึงมีความจำเป็นที่ผู้ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ พนิตนาฏ วิสุทธิธรรม. กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ จำเป็นต้องตระหนัก และ คำนึงถึงในการถ่ายทอดความรู้ทุก ครั้ง จึงมีความจำเป็นที่ผู้ถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ พนิตนาฏ วิสุทธิธรรม

2 กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ จำเป็นต้องตระหนัก และ คำนึงถึงในการถ่ายทอดความรู้ทุก ครั้ง จึงมีความจำเป็นที่ผู้ถ่ายทอด จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ

3 องค์ประกอบของการ ถ่ายทอดความรู้ ใครคือผู้รับการถ่ายทอด หรือผู้ฟังนั่นเอง เรื่องประเด็น เนื้อหา ที่จะถ่ายทอด ตรงกับ ความต้องการของผู้ฟังหรือไม่ วิธีการถ่ายทอดความรู้ - การบรรยาย - การอภิปราย - การฝึกปฏิบัติ - กรณีตัวอย่าง

4 องค์ประกอบของการ ถ่ายทอดความรู้ สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ ขนาดและสี ความน่าสนใจ และเข้าใจ ง่าย ทุกอย่างจะต้อง มีความเหมาะสมกับ ผู้ฟัง และจำนวนคนที่มาก น้อย ความกว้าง และแคบของสถานที่ ล้วนมีผลต่อการรับฟัง และการมองเห็น การประเมินผล การติดตามผล

5 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน ถูกใช้เพื่อส่งเสริมและขยายการพัฒนา ตลอดจนทำให้งานพัฒนาดำเนินไปได้ โดยสะดวก ทำหน้าที่เป็นกลไกที่จะผลักดันให้การ พัฒนาชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง ไว้ เป็นในช่องทางในการเข้าถึงชุมชนและ กระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางความคิด ความจริง ความคิดเห็น เกิดความเข้าใจอันดี

6 ความสำคัญของการสื่อสารใน งานพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นฐานของ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย ในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติ ทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม

7 ความสำคัญของการสื่อสารใน งานพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ทำให้ลักษณะ งานออกมาได้ผลดี การสื่อสารเป็น เครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างการยอมรับและ ผลักดันให้เกิดความสำเร็จขึ้นในงาน พัฒนารวมทั้งสามารถจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาและแนว ทางแก้ไขให้สอดคล้องกับชุมชน

8 การสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชน ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม การเข้าถึงสื่อ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ มนุษย์ ความโดดเด่นของสาร การปรึกษาหารือ การสนับสนุน กระบวนการเชิงประชาธิปไตย

9 ขั้นตอนในการปฏิบัติการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ประการคือ 1. การสร้างสัมพันธภาพกับ ชุมชน 2. การสร้างกระบวนการ ปรึกษาหารือกับชุมชน 3. การร่วมกันพัฒนา / ปรับปรุง ระบบการสื่อสาร 4. การร่วมกันพัฒนาระบบและ การดำเนินการประเมินผล

10 ขั้นตอนในการปฏิบัติการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วม 1. การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน การพบปะผู้นำ การค้นหาบุคคลในพื้นที่เข้าร่วม เป็นทีมวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

11 ขั้นตอนในการปฏิบัติการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วม 2. การสร้างกระบวนการ ปรึกษาหารือกับชุมชน การประสานงานกับสมาชิกชุมชน การกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับ หน้าที่ของสื่อและบทบาทของ บุคคลที่ทำหน้าที่เลือกใช้สื่อ การออกแบบและดำเนินการ ปรึกษาหารือ

12 ขั้นตอนในการปฏิบัติการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3. การร่วมกันพัฒนา / ปรับปรุง ระบบการสื่อสาร การจัดตั้งทีมงาน การเสริมสร้างศักยภาพของ ทีมงาน การสนับสนุนการปฏิบัติการสื่อสาร ในพื้นที่

13 ขั้นตอนในการปฏิบัติการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วม 4. การร่วมกันพัฒนาระบบและการ ดำเนินการประเมินผล การประสานงานกับสมาชิกชุมชน การออกแบบกระบวนการ

14 ผลของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ต่อชุมชน ผลในระดับบุคคล นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน เชิงความคิด ความรู้สึก และทักษะต่างๆ ของ สมาชิกชุมชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ผลในระดับกลุ่ม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลในระดับชุมชน เกิดการเปิดพื้นที่ในการ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการพัฒนาระบบสื่อที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน

15 ข้อควรคำนึงในการพัฒนา กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในงานพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี ด้านการเข้าถึงสื่อ ด้านสาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ พนิตนาฏ วิสุทธิธรรม. กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ จำเป็นต้องตระหนัก และ คำนึงถึงในการถ่ายทอดความรู้ทุก ครั้ง จึงมีความจำเป็นที่ผู้ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google