งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ติดต่อ นางรัตนา งิ้ววิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โทรศัพท์ 084-8556835 อีเมล์ อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ติดต่อ นางรัตนา งิ้ววิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โทรศัพท์ 084-8556835 อีเมล์ อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ติดต่อ นางรัตนา งิ้ววิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โทรศัพท์ 084-8556835 อีเมล์ อีเมล์ sriruksar@hotmail.co.th

2 บริบท โรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 324 เตียง ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 900-1,100 ราย คลินิกยาต้านไวรัสและคลินิกวัณโรคจัดเป็น One stop Clinic โดยเปิดให้บริการ - คลินิกวัณโรค ทุกวัน พฤหัสบดี 8.30- 12.00 น. - คลินิกยาต้านไวรัส วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ให้บริการเจาะเลือด ตรวจ CD 4 VL วันพุธที่ 1 และ 3 ให้บริการจ่ายยา

3 ปี 2555, 2556, 2557 ผล การ ดำ บาล พยา เนิน ทอง อ่าง งาน วัณ โรค โรง และ เอดส์

4 ปัญหาและสาเหตุ พ. ศ. 2555-2557 โรงพยาบาล อ่างทองพบว่า............ มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 19.01 อัตราตายในผู้ป่วยกลุ่มนี้ร้อยละ 15.98 เสียชีวิตก่อนรับยาต้านไวรัสเอดส์ร้อยละ 6.10 สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอวีเหล่านี้ เข้าสู่ระบบการรักษาช้า ทำให้ระดับภูมิ ต้านทานลดลง มาก (CD4 เฉลี่ย 39.47cell)

5 ผลการดำเนินงานเอดส์ 3 ปี ย้อนหลัง ผลการดำเนินงาน ปี 55 ปี 56 ปี 57 1. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาในปี 697865 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค ( รายใหม่ CXR+ ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.) 667362 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบ ป่วยวัณโรค 171928

6 ผลการดำเนินงานวัณโรค 3 ปี ย้อนหลัง ผลการดำเนินงานวัณโรค ปี 55 ปี 56 ปี 57 1. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาในปี 112133 163 2. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาในปีได้รับการ ตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 93 143 3. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาพบผลเลือด เอชไอวี positive ( คิดร้อยละต่อ ผู้ป่วยทั้งหมด ) 19. 64 16. 54 20.8 5

7 ผลการดำเนิน TB/HIV 3 ปี ย้อนหลัง TB/HIV ปี 55 ปี 56 ปี 57 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบ ผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 ( คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) 72.7 2 76. 47 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้าน ไวรัสตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive) 77.2 7 86.3 6 82. 35 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยา ป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตาม เกณฑ์การรักษา ( คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่ จะต้องรับยา OI) 92.8 6 100 ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) 7818 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ ประเมิน 336 ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time( วัน ) 473231 Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี 847195

8 กิจกรรมการพัฒนา ทบทวนสถานการณ์วัณโรคและโรคเอดส์ใน โรงพยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพ ทบทวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ ย้อนหลัง 3 ปี ทบทวนแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ที่ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ กำหนดให้มีผู้ประสานงานวัณโรคและโรค เอดส์เป็นบุคคลเดียวกัน กำหนดระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส ภายหลังรับการยารักษาวัณโรคจากเดิม ภายใน 2-9 เดือน เป็น 2 - 4 สัปดาห์

9 การรับรักษาผู้ป่วยเสมหะบวกใน โรงพยาบาล 2 สัปดาห์ การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน การทำงานร่วมกันของคลินิกวัณโรค และคลินิกยาต้านไวรัส เจ้าหน้าที่ สามารถทำงานแทนกันได้ กำหนดให้มีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ( ศูนย์องค์ รวม ) เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการพัฒนา

10 ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ 1. การทำงานเป็นทีมสร้างทีมงานที่ เข้มแข็ง 2. มีระบบ One Stop Service 3. มีระบบรายงานที่สามารถ วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่าง ครอบคลุม และมีคุณภาพ 4. มีระบบขั้นตอนการทำงานที่ เหมาะสม และมีมาตรฐาน

11 บทเรียนที่ได้รับ ความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพของทั้ง 2 คลินิกทำให้การทำงานประสบ ความสำเร็จ ความล่าช้าในการวินิจฉัยผู้ป่วยทำให้ ภูมิคุ้มกันต่ำลง ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้เร็ว

12 ประเด็นการพัฒนาต่อเนื่อง 1.กำหนดให้มีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยไป PCU เพื่อติดตามการรักษาในชุมชน 2. มุ่งเน้นระบบการติดตาม นิเทศงานใน ทุกระดับ 3. ความร่วมมือระหว่าง อปท. และ อาสาสมัครสาธารณสุข 4. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ติดต่อ นางรัตนา งิ้ววิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โทรศัพท์ 084-8556835 อีเมล์ อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google