งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัวจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว นางนารี พิณศรี ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ เชตวันฯ ) นายอุทัย อุพันทา ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 7 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 5 4 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 4 3 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,4007201,2201,8202,5203,2203,7205,0206,0207,2208,5209,72010,400 2,2697202,2693,4294,8235,919 1.1 งานสารบรรณ / งานธุรการ 8,9205721,9592,9544,1315,075 (1) รับหนังสือ.............( เรื่อง / เล่ม ) 2,0002186799531,2711,551 (2) ส่งหนังสือ.............( เรื่อง ) 1,500116271411555708 (3) พิมพ์หนังสือ..........( เรื่อง ) 3001087131193231 (4) จัดเก็บ...................( เรื่อง ) 3,5002186799531,2681,548 (5) ส่ง E-mail.............( เรื่อง ) 1,5000155295440593 (6) ร่างหนังสือ...........( เรื่อง ) 1001087208399437 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......( เรื่อง ) 2001357 1.2 การเงิน & บัญชี 1,18059161277431539 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......( เรื่อง ) 330195082128158 (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน...........( เรื่อง ) 400205292144181 (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ.............( ครั้ง ) 1002223 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..( ครั้ง ) 400205292144181 (5) รายงาน Online.............................( ครั้ง ) 400591316

4 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ 30089149198261305 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ..............( ครั้ง ) 3048132327 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง.............( ครั้ง ) 501517243033 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........( ครั้ง ) 403361013 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ..............( ครั้ง ) 15063113143183213 (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ 3048121519 ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์........( ครั้ง )

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 ข.2 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการ เรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนา บุคลากร 4,560 คน 0 0450 6501,2501,5302,4502,8403,1504,0204,1204,560 0 96494 8611,243 หมายเหตุ : ข.1 คือ สอบถามความต้องการในการฝึกอบรบ / สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ข.2 คือ กำหนดโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนา บุคลากร ข.3 คือ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจาณาโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.4 คือ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ข.5 คือ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง 036111419222631353638 ( ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ ) 0361014 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 000001111112 การฝึกอบรม 00000 5.3 ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากร ( ติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังการฝึกอบรม ) 00000 5.4 สำรวจความพึงพอใจของ 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 00000

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 49,400,7 00.35%1%1%2 %4 %9 %11 %30 %37 %41 %64 %69 %100 % 0.64 % 1.80 % 3.12%9.59%12.78 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 %3 %5 %13 %25 %32 %43 %50 %60 %75 %90 %100 % 1.81 %5.10 %8.84%26.72%35.75% 1.2 งบลงทุน 31,953,200 00000 023 %30 % 58 % 100 % 0000.23% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google