งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัวจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว นางนารี พิณศรี ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ เชตวันฯ ) นายอุทัย อุพันทา ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 7 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 5 4 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 4 3 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10, ,2201,8202,5203,2203,7205,0206,0207,2208,5209,72010,400 2, ,2693,4294,8235, งานสารบรรณ / งานธุรการ 8, ,9592,9544,1315,075 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2, ,2711,551 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1, (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3, ,2681,548 (5) ส่ง ( เรื่อง ) 1, (6) ร่างหนังสือ ( เรื่อง ) (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี 1, (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......( เรื่อง ) (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน ( เรื่อง ) (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ( ครั้ง ) (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..( ครั้ง ) (5) รายงาน Online ( ครั้ง )

4 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ (1) ขออนุมัติจัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) ขออนุมัติจัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) (4) เบิก – จ่ายพัสดุ ( ครั้ง ) (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์ ( ครั้ง )

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 ข.2 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการ เรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนา บุคลากร 4,560 คน ,2501,5302,4502,8403,1504,0204,1204, ,243 หมายเหตุ : ข.1 คือ สอบถามความต้องการในการฝึกอบรบ / สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ข.2 คือ กำหนดโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนา บุคลากร ข.3 คือ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจาณาโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.4 คือ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ข.5 คือ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง ( ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ ) รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง การฝึกอบรม ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง บุคลากร ( ติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังการฝึกอบรม ) สำรวจความพึงพอใจของ 1 ครั้ง บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 00000

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 49,400, %1%1%2 %4 %9 %11 %30 %37 %41 %64 %69 %100 % 0.64 % 1.80 % 3.12%9.59%12.78 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 %3 %5 %13 %25 %32 %43 %50 %60 %75 %90 %100 % 1.81 %5.10 %8.84%26.72%35.75% 1.2 งบลงทุน 31,953, %30 % 58 % 100 % % 1.3 งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google