งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดทั่วไป เกี่ยวกับทีม อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดทั่วไป เกี่ยวกับทีม อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดทั่วไป เกี่ยวกับทีม อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

2 HRM2304 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) Teamwork Developing Techniques  ความหมายและความสำคัญ ของการพัฒนาทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกา พัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็น ทีม วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมการ วางแผนและการออกแบบทางเลือกในการ พัฒนาทีมงาน การสร้างความภาคภูมิใจใน ทีมงาน การฟื้นฟู ทีมงานการลดความ ขัดแย้ง ระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและ แนวทางแก้ไข

3 ความนำ  ความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีการแบ่งบทบาท ภาระ หน้าที่ ของ สมาชิกในทีม  มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทีม (team) / ทีมงาน (teamwork)

4 ความหมายของทีม บุคคล การแยกกัน อยู่ และทำ กิจกรรมที่ ไม่มี ความเกี่ย ข้องกัน กลุ่ม กลุ่มตั้งแต่ สองคนขึ้น ไปที่มี ปฏิสัมพันธ์ กันด้วยวิธี ใดวิธีหนึ่ง ทีม เป็นกลุ่มที่ มีความ ผูกพันและ มี จุดมุ่งหมาย ร่วมกัน

5 ความสำคัญของทีม  ด้านการแก้ไขปัญหา  ด้านการพัฒนา  ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

6 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในองค์การ  ด้านพนักงาน (theory X) / (theory Y)  ด้านงาน ( กระบวนการทำงาน วิธีการ ทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม )  ด้านองค์การ ( การทำงานเป็นทีมเน้น กาบูรนาการและการประสานงานส่วน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล )

7 ประวัติและความเป็นมา ของการศึกษาทีมและพลวัตกลุ่ม  สมัยโบราณ - เน้นการสั่งการและการควบคุม  สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ( ต้นศตวรรษที่ 19) - ออกแบบงานให้ง่ายเพื่อให้เกิดการทำซ้ำและเกิด ความชำนาญเฉพาะด้าน : การจัดการแบบ วิทยาศาสตร์  ช่วง 1920-1930 – ให้ความสำคัญมิติด้านสังคม : การ จัดการแบบมนุษยสัมพันธ์  การศึกษาที่โรงงานฮอว์ธอร์น – ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการทำงาน  หลังสงครามดลกครั้งที่ 2 - 1960-1970 - 1970 quality of work life movement - 1970-1980 QC. TQM พื้นฐานความเป็นมา ของทีม

8 พื้นฐานความเป็นมาของ พลวัตกลุ่ม  การอำนวยความสะดวกทางสังคม  การวิจัยปฏิบัติการ (action research) – การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม  การทำตามกันและพฤติกรรม ช่วยเหลือกัน  สหวิทยาการ

9 ประโยชน์ของทีม  quality  flexibility  coordination  employee satisfaction and development  Productivity / cost

10 ปรเภททีม  ทีมแนะนำ  ทีมผลิต  ทีมโครงการ  ทีมปฏิบัติงาน (1) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (2) การ ประสานงาน (3) วงจรงาน (4) ผลผลิต

11 ข้อดีข้อเสียของทีม ข้อดี  ผลลัภธ์สุดท้าย  เป็นวิธีการทำงาน ให้สำเร็จ  การปรับปรุง สื่อสาร  การเรียนรู้มากขึ้น  ความพึงพอใจ ส่วนตัว ข้อเสีย  เวลา  ผลงานของบุคคล  ความขัดแย้ง  ผลเสียที่แฝงอยู่ ภายใน  ความพึงพอใจ ส่วนตัว


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดทั่วไป เกี่ยวกับทีม อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google