งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 9 มีนาคม 58 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่า เทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 9 มีนาคม 58 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่า เทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 9 มีนาคม 58 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่า เทียม

2

3 ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรผ่าน เกณฑ์การประเมิน 2 แห่ง โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ( จัดทำ แผนกลยุทธ์ ) โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ( จัดทำ แผนกลยุทธ์ ) รายการ เป้าหมา ย ผลงาน จำน วน % % งานที่ ดำเนินการ ( กิจกรรม ) 5100360 งบประมาณ 63,3 00 100 52,20 0 82.4 6 แนะนำ ชี้แจงขั้นตอน การดำเนินกิจการ จัดประชุมคณะกรรมการ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มฯ ละ 10 คน กลุ่มฯ ละ 2 วัน จัดประชุมสมาชิกกลุ่มฯ ละ 30 คน จำนวนกลุ่มฯ ละ 1 วัน 1 3 2 4 แนะนำ ส่งเสริมกลุ่ม เกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 5 แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตาม ดำเนินกิจกรรม ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย : 1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้าน สระ 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่รถ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย : 1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้าน สระ 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่รถ 5 กิจกร รม 3 กิจกร รม 63,300 บาท 52,200 บาท กิจกรรม ( ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ. ศ. 2558)

4

5 ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่ได้รับการ ส่งเสริมตามเป้าหมาย มีการ ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและ มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีขึ้น ไป 20 แห่ง ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความ เข้มแข็ง : ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการ ดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลและมีการ ควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความ เข้มแข็ง : ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการ ดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลและมีการ ควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป รายการ เป้าหมายผลงาน จำนว น % % งานที่ ดำเนินการ ( กิจกรรม ) 71003 42. 86 งบประมาณ 100, 000 100 85,8 30 85. 83 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ประชุมชี้แจงโครงการฯ สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประเมินครั้งที่ 1 เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและการควบคุม ภายในเบื้องต้น 1 3 2 4 พิจารณาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงส่วนที่ยังไม่ผ่าน การประเมิน 5 ส่งเสริมการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลและการ ควบคุมภายใน ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สหกรณ์เป้าหมาย : 25 แห่ง กิจกรรม ( ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ. ศ. 2558) 7 กิจกร รม 3 กิจกร รม 100,000 บาท 85,830 บาท ประเมินครั้งที่ 2 เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามตัวชี้วัด ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม แจ้งผลการดำเนินงานตาม โครงการ 6 7

6 สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย ชื่อสหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนัน - ผู้ให้บ้าน อำเภอศรีประจันต์ จำกัด 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่ 17 จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรวังหว้า จำกัด 9. สหกรณ์บริการอำเภอสองพี่ น้อง จำกัด 4. สกต. ธกส. สุพรรณบุรี จำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรบางปลา ม้า จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด 11. สหกรณ์บริการตำบล สระแก้ว จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด 12. สหกรณ์บริการตำบลตะค่า จำกัด

7 สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย ( ต่อ ) ชื่อสหกรณ์ 13. สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ สุพรรณบุรี จำกัด 20. สหกรณ์บริการเทศบาล ตำบลหนองหญ้าไซ จำกัด 14. สหกรณ์การเกษตรดอนหนาม แดง จำกัด 21. สหกรณ์กลุ่มรวมมิตร จำกัด 15. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล เจ้าพยายมราช จำกัด 22. สหกรณ์การเกษตรหัวเขา พัฒนา จำกัด 16. สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด 23. สหกรณ์เครดิตยูเนียนเดิม บาง 1 จำกัด 17. สหกรณ์บริการเดินรถสุพรรณบี รี จำกัด 24. สหกรณ์การเกษตรเดิมบาง นางบวช จำกัด 18. สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้า ไซ จำกัด 25. สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด 19. สหกรณ์นิคมด่านช้าง จำกัด

8

9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้สหกรณ์ที่เข้าร่วม โครงการกรอกแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่ม กบส. ได้ ส่งแบบสอบถามให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แล้ว ประกอบด้วย 1. สกก. สามชุก จำกัด 2. สกก. หนอง หญ้าไซ จำกัด 2. สกก. ด่านช้าง จำกัด 3. สก. ผู้ใช้น้ำดอนมะเกลือ จำกัด 5. สกก. ปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยน้ำจันทร์ จำกัด ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ดังกล่าว แจ้งสหกรณ์ให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ด้วย

10 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความ เท่าเทียม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 9 มีนาคม 58 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่า เทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google