งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 รายละเอียดการเขียน ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการ พัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดย นางประทุมพร ณ. วรรณมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 รายละเอียดการเขียน ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการ พัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดย นางประทุมพร ณ. วรรณมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 รายละเอียดการเขียน ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการ พัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดย นางประทุมพร ณ. วรรณมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

2 ประกอบด้วย 1. ปก 2. คำนำ 3. เนื้อหา 4. อ้างอิง / บรรณานุกรม 5. ภาคผนวก

3 เนื้อหา ประกอบด้วย เรื่อง หลักการและเหตุผล อธิบายถึงเหตุผลความ จำเป็น, สาเหตุที่นำเสนอ แนวความคิด มีเหตุจูงใจ อย่างไร และจะก่อให้เกิด ประโยชน์อย่างไร

4 เนื้อหา ประกอบด้วย ( ต่อ ) บทวิเคราะห์ / แนวคิด / ข้อเสนอ ควรเป็นวิสัยทัศน์หรือ แผนงานที่จะทำในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

5 เนื้อหาประกอบด้วย ( ต่อ ) แสดงให้เห็นว่า แนวความคิดหรือวิธีการ พัฒนางานดังกล่าวจะ สามารถนำไปใช้เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ การทำงานได้จริงอย่าง เป็นรูปธรรม สามารถระบุ ช่วงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติ เห็นผลได้อย่างชัดเจน

6 เนื้อหาประกอบด้วย ( ต่อ ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลที่คาดหมาย หรือ มุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้น แสดงทั้ง เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ - ช่วงเวลาที่คาดว่าผลงาน จะได้รับประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม

7 เนื้อหา ประกอบด้วย ( ต่อ ) ตัวชี้วัดความสำเร็จ - แสดงกิจกรรมและระบุ ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ถูกต้อง - สอดคล้องกับผลที่ คาดว่าจะได้รับ

8 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น เน้นในเรื่องกิจกรรมการ พยาบาล ไม่เน้นช่วยแพทย์ เช่นกิจกรรมการพยาบาล ช่วยแพทย์ทำ ICD หัวข้อ เป็น กิจกรรมการพยาบาล ผู้ป่วยทำ ICD

9 ข้อสังเกต ( ต่อ ) ยังไม่แล้วเสร็จก็ได้ เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการ พัฒนาให้เห็นทิศทาง ต้องเป็นผลงานตาม หัวข้อเรื่องที่ได้เสนอใน ขั้นตอนการคัดเลือก บุคคล

10 10. ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา 10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา - สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก / ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ ไม่ต้องลง ปริมาณงาน ตัวเลข - สรุปเป็นด้านบริหาร บริการ วิชาการ

11 10. ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ( ต่อ ) 10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน ( จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง ) เป็น ผลงานที่กำลังดำเนินการทำ เช่นกรณีศึกษา งานวิจัย สรุป ที่มาของเรื่องพอสังเขป เรื่องที่ ดำเนินการให้สอดคล้องกับงาน ที่เราทำอยู่

12 10. ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ( ต่อ ) 10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา งาน / วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการทำงาน มี วิสัยทัศน์ไปข้างหน้า จะทำได้ ไหม ทำอย่างไร เขียนอย่างไร ให้เป็นรูปธรรม สามารถทำได้ จริง ไม่ใช่เรื่องเดียวกับ 10.2

13 เนื่องจาก....( ปัญหาอุปสรรค ) ( มีแนวคิดใหม่ ) ( ทฤษฎีใหม่ ) ( วิธีใหม่ ) ( ข้อมูลต่างๆที่ ต้องการนำมาใช้ในการ นำเสนอ ) จึงมีแนวคิดในการ........( พัฒนา ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง ) เรื่อง อะไร...... เพื่อให้หน่วยงาน / งานเป็นอย่างไร จะเป็นเรื่อง เดิมก็ได้ เป็นการต่อยอด ต้องมี แนวคิดที่ปฏิบัติได้ มีการอ้างอิง

14 ขอขอบพระคุณทุกท่าน สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 2 รายละเอียดการเขียน ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการ พัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดย นางประทุมพร ณ. วรรณมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google