งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว 1. นางนารี พินศรี ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เชตวันฯ ) 2. นายอุทัย อุพันทา ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) 3. น. ส. รัชนีกร รู้ธรรม ต. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เกียรติศักดิ์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 7 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 65 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 3 3 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,4007201,2201,8202,5203,2203,7205,0206,0207,2208,5209,72010,400 7202,2693,4294,8235,9197,1587,9939,18510,618 1.1 งานสารบรรณ / งานธุรการ 8,9205721,9592,9544,1315,0756,1056,7737,7609,008 (1) รับหนังสือ.............( เรื่อง / เล่ม ) 2,0002186799531,2711,5511,8242,0322,3022,700 (2) ส่งหนังสือ.............( เรื่อง ) 1,5001162714115557089029891,1611,343 (3) พิมพ์หนังสือ..........( เรื่อง ) 3001087131193231285323373415 (4) จัดเก็บ...................( เรื่อง ) 3,5002186799531,2681,5481,8132,0212,2912,689 (5) ส่ง E-mail.............( เรื่อง ) 1,50001552954405937878741,0461,228 (6) ร่างหนังสือ...........( เรื่อง ) 1001087208399437482520570612 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......( เรื่อง ) 200135712141721 1.2 การเงิน & บัญชี 1,180591612774315396868079471,063 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......( เรื่อง ) 330195082128158202236278314 (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน...........( เรื่อง ) 400205292144181231275325363 (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ.............( ครั้ง ) 10022233333 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..( ครั้ง ) 400205292144181231272316354 (5) รายงาน Online.............................( ครั้ง ) 40059131619212529

4 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ 30089149198261305367413478547 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ..............( ครั้ง ) 304813232729303435 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง.............( ครั้ง ) 50151724303341434752 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........( ครั้ง ) 40336101317212427 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ..............( ครั้ง ) 15063113143183213258294346402 (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ 304812151922252731 ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์........( ครั้ง )

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 ข.2 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการ เรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 4,560 คน 0 0450 6501,2501,5302,4502,8403,1504,0204,1204,560 0 96494 8611,243 1,9432,1582,2423,058 หมายเหตุ : ข.1 คือ สอบถามความต้องการในการฝึกอบรบ / สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ข.2 คือ กำหนดโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนา บุคลากร ข.3 คือ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจาณาโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.4 คือ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ข.5 คือ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง 036111419222631353638 ( ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ ) 036101419222631 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 000001111112 การฝึกอบรม 000001111 5.3 ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากร ( ติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังการฝึกอบรม ) 000000000 5.4 สำรวจความพึงพอใจของ 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 000000000

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 49,400,7 00.35%1%1%2 %4 %9 %11 %30 %37 %41 %64 %69 %100 % 0.64 % 1.80 % 3.12%9.74%12.93 % 15.75 % 22.32 % 26.98 % 34.11 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 %3 %5 %13 %25 %32 %43 %50 %60 %75 %90 %100 % 1.81 %5.10 %8.84%27.15%36.18%44.61%63.20%76.39%96.58% 1.2 งบลงทุน 31,953,200 00000 023 %30 % 58 % 100 % 0000.23% 6.72% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google