งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวพัชรินทร์ แสงเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวพัชรินทร์ แสงเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวพัชรินทร์ แสงเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักเรียน ระดับชั้นปวช.2 ขาดทักษะความแม่นยำและ จำแป้นอักษรไม่ได้ ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีด อังกฤษ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีด อังกฤษ 1 โดยใช้แบบฝึกการพิมพ์ ของ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการ พิมพ์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน หลังใช้แบบฝึกการพิมพ์

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของ แบบฝึกการพิมพ์ แบบฝึกคะแนน ระหว่าง เรียน คะแนนหลัง เรียน ประสิทธิภา พของแบบ ฝึกการ พิมพ์ คะแนนเต็ม 3010 ค่าเฉลี่ย 25.708.3085.67/83. 00 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 85.6783.00 จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกการพิมพ์มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.67/83.00 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด 80/80 แสดงว่าแบบฝึกการ พิมพ์ สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการ พิมพ์

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ด้วยแบบ ฝึกการพิมพ์ ประเมิ น N คะแนน เต็ม x S.D.t-test ก่อน เรียน 15103.40.7320.74 ** หลัง เรียน 15107.87.74 ** ระดับนัยสำคัญ p <.05 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีด อังกฤษ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.40 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน.73 เฉลี่ยหลังเรียน 7.87 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน.74 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.47 และค่า t เท่ากับ 20.74 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการพิมพ์ มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ ทดสอบระหว่างเรียนเท่ากับ 85.67 และทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 83.00 2. ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ที่ใช้แบบฝึกการพิมพ์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวพัชรินทร์ แสงเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google