งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พัฒนศักดิ์ จิณะวงค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชางานงานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาได้ใช้กระบวนการเรียน เป็นกลุ่ม เมื่อแบ่งกลุ่มทำงานนักศึกษาจะจับกลุ่ม กันโดยเป็นกลุ่มที่นักศึกษาเลือกกันเองไว้ ทำให้ นักศึกษาไม่มีความหลากหลายในความสามารถ ของกลุ่ม นักศึกษาที่เก่งก็จะรวมอยู่กลุ่มเก่ง นักศึกษาที่อ่อนก็จะจับกลุ่มกันไม่มีโอกาสที่จะเข้า อยู่ร่วมกับนักศึกษาที่เก่ง เมื่อทำงานกลุ่มนักศึกษา จะมีทักษะการทำงานกลุ่มที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาต่างกันมาก รวมทั้งระหว่างที่ ทำกิจกรรมการเรียนก็มีความตั้งใจในการทำงาน และการบันทึกใบงานที่ต่างกัน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ ร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.3) ห้องช่างยนต์ 3104-3106 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่

4 สรุป แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) และ การทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและหลังการทดลอง การทดสอบคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) ก่อนการ ทดลอง 104.20241.91871 -10.555 หลังการ ทดลอง 105.88102.26766

5 จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน มีความ แตกต่างกัน โดยคะแนนที่ได้จากการทดสอบ หลังการเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ก่อนเรียน ซึ่งนั่นก็คือนักศึกษามีพัฒนาการ ทางการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ดีขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย ผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือของ นักศึกษาระดับ ปวช 3 พบว่า นักศึกษาที่เรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ สูงขึ้น โดยมีคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลัง เรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียน การสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือช่วย พัฒนาการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเรียนการ สอนด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานระบบฉีด เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลังการเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรนำเทคนิคการ เรียนแบบกลุ่มร่วมมือไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการเรียน

8 The end Presented by jinawong


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google