งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย นางสาวพิกุล วงษาศิลชัย

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลในการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลควบคู่กับการฝึกใช้เกมกิจกรรมพลศึกษา

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ การใช้เกมกิจกรรมพลศึกษา ตัวแปรตาม ทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมบริหารธุรกิจ จำนวน 160 คน ที่มีปัญหาด้านการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 30 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลต่อเนื่อง 30ลูก

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมินทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการฝึกทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลควบคู่กับการใช้เกมพลศึกษา

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย คะแนนทักษะอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.26 ส่วนคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.34

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลก่อนและหลังการฝึกทักษะควบคู่กับการใช้เกมพลศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลก่อนและหลังการฝึกทักษะควบคู่กับการใช้เกมพลศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะการวิจัย จากการวิจัย พบว่า การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนได้ดีกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

10 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1. ควรศึกษาการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจในทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล 2. ควรใช้แนวทางการสอนแบบใช้เกมกิจกรรมพลศึกษานี้ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น วิชาพลศึกษา

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google