งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมพลศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมพลศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมพลศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย นางสาวพิกุล วงษาศิลชัย

2 Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทักษะการอันเดอร์ ลูกวอลเลย์บอลของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี วิศวกรรมบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลในการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอลของนักเรียนก่อนและหลังการ ฝึกทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล ควบคู่กับการฝึกใช้เกมกิจกรรมพลศึกษา

3 Engineering and Business Administration Technological College ตัวแปรอิสระ การใช้เกมกิจกรรมพลศึกษา ตัวแปรอิสระ การใช้เกมกิจกรรมพลศึกษา ตัวแปรตาม ทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล ตัวแปรตาม ทักษะการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรเป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมบริหารธุรกิจ จำนวน 160 คน ที่มีปัญหาด้านการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอล จำนวน 30 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลต่อเนื่อง 30 ลูก

5 Engineering and Business Administration Technological College ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมินทักษะการ อันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรมการฝึกทักษะการอันเดอร์ ลูกวอลเลย์บอลควบคู่กับการใช้เกม พลศึกษา

6 Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย คะแนนทักษะอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.26 ส่วนคะแนนหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.77 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนน ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.34

7 Engineering and Business Administration Technological College 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะ การอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลก่อน และหลังการฝึกทักษะควบคู่กับ การใช้เกมพลศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย

8 Engineering and Business Administration Technological College 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการ อันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลก่อนและ หลังการฝึกทักษะควบคู่กับการใช้ เกมพลศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย

9 Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะการวิจัย จากการวิจัย พบว่า การใช้แบบ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนพลศึกษาสามารถ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพล ศึกษาของนักเรียนได้ดีกว่าการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

10 Engineering and Business Administration Technological College การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1. ควรศึกษาการสร้างแบบฝึกเพื่อ พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความเข้าใจในทักษะการ อันเดอร์ลูกวอลเลย์บอล 2. ควรใช้แนวทางการสอนแบบใช้ เกมกิจกรรมพลศึกษานี้ใน สาขาวิชาอื่นๆ เช่น วิชาพลศึกษา

11 Engineering and Business Administration Technological College


ดาวน์โหลด ppt Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมพลศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอร์ลูก วอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google