งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ โดย … โดย … ศรีนันท รา สีทองสุข

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย 1. ระบบการศึกษาของไทยนั้นไม่ค่อยได้สนใจ และไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่อง การอ่าน และ การเรียนการสอนในประเทศไทยตั้งแต่ชั้น ประถมจนจบมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับ การอ่านน้อยมาก 2. นักศึกษาที่ผู้วิจัยสอน อ่านเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับ บทเรียนที่มีอยู่ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้อ่าน เนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างปัจจุบันน้อยมาก อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเนื้อหาในตำราเรียนที่ ใช้เรียนใช้สอนไม่เป็นปัจจุบันและผู้เขียนตำรา ไม่สามารถจัดทำหรือผลิตหนังสือเรียนได้ทัน กับงานในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเปลี่ยน เวอร์ชั่นในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เสริมทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษด้วย e-book ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ ให้ ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึก เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ก่อนเรียนและหลังเรียน

4 ผลการวิจัย ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การประเมินผล nXS.D.t ก่อนการทดลอง 3624.946.12 10.71 หลังการทดลอง 3632.833.40

5 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ของนักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 2. ระหว่างการทดลอง ความสามารถด้านการ อ่านของนักศึกษาพัฒนาขึ้นโดยลำดับจาก ความสามารถในระดับปานกลางในช่วงต้นและ ค่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุด การทดลองพบว่านักศึกษามีความสามารถด้าน การอ่านภาษาอังกฤษด้วย e- book เพิ่มขึ้นจาก เนื้อหาความรู้ที่ได้อ่านจากแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book รวมทั้งความ เข้าในเนื้อหาที่นักศึกษา ฝึกอ่านโดยมีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเป็น 32.83

6 การนำผลการวิจัยไปใช้ 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ในแต่ละเรื่อง และ แบบทดสอบควรเป็นตัวอย่างบทเรียนในปีต่อไปด้วย 2. ควรนำการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษในวิชาที่เกี่ยวกับ การสอนอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ด้วย 3. เป็นแนวทางให้กับผู้สอนในการใช้แบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการ อ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาสามารถฝึกการอ่านภาษาอังกฤษจาก e- book ได้ด้วยตนเองในเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google