งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผน และควบคุมโดยงบประมาณ ของ นักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผน และควบคุมโดยงบประมาณ ของ นักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผน และควบคุมโดยงบประมาณ ของ นักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา nopparat@bac.ac.th

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ วางแผนและควบคุมงบประมาณ แบบ Bock Couse ทำให้ช่วงเวลาการสอน และการทำแบบฝึกปฏิบัติ กระชั้นชิดเกินไป ส่งผลให้ผลการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 37.50 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ 5.96 คะแนน

3 ปัญหาการวิจัย สอนเร็ว เวลาว่างไม่ตรงกับผู้เรียน ผู้สอน พื้นฐานทางการบัญชีน้อย แยกคนเก่งและไม่เก่ง ชัดเจน ผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. สร้างชุดการสอน วิชาการวางแผนและ ควบคุมโดยงบประมาณ สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี

5 การสร้างชุดการสอน วิชาการวางแผนและ ควบคุมโดยงบประมาณ ประสิทธิภาพของชุด การสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้ชุดการ สอน

6 ตารางสรุป ประสิทธิภาพของชุดการสอน คะแนนเฉลี่ยระหว่างทำกิจกรรม 5.67 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.47 ประสิทธิภาพของชุดการสอน 75/77

7 ตารางสรุป ( ต่อ ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย ที่ ผู้เข้า สอบ ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน เฉลี่ย 3 171270.596.82 4 17 1008.59

8 สรุปผลการวิจัย ( สั้นตรงวัตถุประสงค์ ) 1. ชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.59 และ 100 ตามลำดับ สรุปผลการวิจัย

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถใช้จัดการ เรียนการสอนเรื่อง งบประมาณเพื่อการ วางแผนและควบคุมกิจการผลิตและ จำหน่ายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ของครูที่ทำการสอน วิชา การวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาการบัญชี

10 ผลกระทบ ก่อนนำชุดการสอนทดลองใช้ ผู้สอนควร ให้คำแนะนำผู้เรียนอย่างละเอียด และเน้น ย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพราะในชุดการสอนมีเฉลยแบบทดสอบ ก่อน และหลังเรียนให้ ผู้เรียนควรพยายามหาคำตอบด้วยตนเอง ก่อน และยอมรับในค่าคะแนนที่ตนเองได้ และ นำไปพัฒนาตนเองต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผน และควบคุมโดยงบประมาณ ของ นักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google