งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมงบประมาณ แบบ Bock Couse ทำให้ช่วงเวลาการสอนและการทำแบบฝึกปฏิบัติ กระชั้นชิดเกินไป ส่งผลให้ผลการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 37.50 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ 5.96 คะแนน

3 ผู้สอน ผู้เรียน ปัญหาการวิจัย สอนเร็ว เวลาว่างไม่ตรงกับผู้เรียน
พื้นฐานทางการบัญชีน้อย แยกคนเก่งและไม่เก่งชัดเจน

4 วัตถุประสงค์ 1. สร้างชุดการสอน วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี

5 การสร้างชุดการสอน วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
ประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน

6 ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ตารางสรุป ประสิทธิภาพของชุดการสอน คะแนนเฉลี่ยระหว่างทำกิจกรรม 5.67 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.47 75/77

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางสรุป (ต่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ ผู้เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย 3 17 12 70.59 6.82 4 100 8.59

8 1. ชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75
สรุปผลการวิจัย(สั้นตรงวัตถุประสงค์) สรุปผลการวิจัย 1. ชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ และ 100 ตามลำดับ

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถใช้จัดการเรียนการสอนเรื่อง งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูที่ทำการสอนวิชา การวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาการบัญชี

10 ผลกระทบ ก่อนนำชุดการสอนทดลองใช้ ผู้สอนควรให้คำแนะนำผู้เรียนอย่างละเอียด และเน้นย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพราะในชุดการสอนมีเฉลยแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนให้ ผู้เรียนควรพยายามหาคำตอบด้วยตนเองก่อน และยอมรับในค่าคะแนนที่ตนเองได้ และนำไปพัฒนาตนเองต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการบัญชี โดยชุดการสอน ผู้วิจัย นางนพรัตน์ สุวรรณโณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google