งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี อาจารย์กลุ่มวิชาบัญชี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี อาจารย์กลุ่มวิชาบัญชี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี อาจารย์กลุ่มวิชาบัญชี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2 2 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มกัลยาณมิตร

3 3 ปัญหาการวิจัย นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ส่วนมากมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60

4 4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยใช้วิธี การเรียนแบบร่วมมือกลุ่ม กัลยาณมิตร

5 5 ตัวแปรการวิจัย ตัวแปรต้น - วิธีการเรียนแบบ ร่วมมือกลุ่ม กัลยาณมิตร ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 6 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 64 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็น นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ห้อง M 4/3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน ระยะเวลาทำการวิจัย ใช้เวลาทดลองจำนวน 8 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

7 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายการที่วิเคราะห์ปริมาณ 1 จำนวนนักศึกษา 25 คน 2 คะแนนเฉลี่ย ( ) 20.44 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) 3.44 4 คะแนนทีที่คำนวณได้ ( t cal ) 3.55 5 คะแนนทีวิกฤติ ( t.05,24 ) 2.06 สรุปผล t cal มากกว่า t.05,24 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มากกว่าร้อยละ 60 จริง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

8 8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลังจากใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มกัลยาณมิตรมีค่าคะแนนเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จริง ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

9 99 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ผู้สอนต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้ วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตรให้ ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญและเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างจริงจัง 2. ในขณะปฏิบัติกิจกรรมภายในชั้นเรียน ผู้สอน ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อนำไป พัฒนาให้ดีขึ้นและเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัยจะได้ สามารถซักถามผู้สอนได้ในทันที 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน บางครั้งอาจต้องมีการเสริมแรงทางบวกด้วย

10 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี อาจารย์กลุ่มวิชาบัญชี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google