งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ซิปปาใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ซิปปาใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง

2 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ซิปปาใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง ผู้วิจัย นางสาวปวีณา วงศ์ต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโป ลีเทคนิคระยอง

3 ความ เป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิป ปาก่อนเรียนและหลังเรียน

5 กรอบแนวคิดการ วิจัย ตัวแปร อิสระ ตัวแปร ตาม การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 135 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน เป็นการสุ่มเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะห้องที่ผู้วิจัยเป็น ผู้สอนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1

7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา 2. แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างก่อนเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ 2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็น กลุ่มทดลองด้วยตนเอง ตามแผนการสอนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา โดยดำเนินการ สอน สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 20 คาบ 3. ดำเนินการทดสอบกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อ การเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 4. นำข้อมูล และคะแนนที่ได้มา วิเคราะห์ สรุปผล และอภิปราย ผลการวิจัย

9 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

10 ประโยชน์ของการ วิจัย 1. นำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อ พัฒนาและปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามรูปแบบ ซิปปา 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ดีขึ้น

11 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ซิปปาใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google