งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน รายวิชาพิมพ์ดีด ประยุกต์ ของผู้เรียนระดับชั้นปวช. 2/8 สาขาวิชาการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีร ศาสตร์ศิลป์

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการพิมพ์ จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/8 สาขาวิชาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว จำนวน 14 คน พิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศ แบบ Semi Block Style ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง สวยงาม ตามแบบฟอร์ม

3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แบบฝึกทักษะปฏิบัติการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style จำนวน 3 ชุด 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานปฏิบัติการ พิมพ์ของนักศึกษา 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพิมพ์จดหมาย ธุรกิจต่างประเทศแบบ Semi Block Style จำนวน 1 ฉบับ

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. จากผลการฝึกปฏิบัติการพิมพ์ จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศ แบบ Semi Block Style ด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 2. จากผลการบันทึก การสังเกตพฤติกรรม กระบวนการทำงานปฏิบัติการพิมพ์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ พอใช้ ดี ดีมาก สถิติที่ใช้โดย การหาค่าเฉลี่ย 3. จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการพิมพ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

5 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วย คอมพิวเตอร์ รวม 3 ชุด ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช 2/8

6 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการทำแบบฝึก ทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์รวม 3 ชุด ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน

7 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทักษะการพิมพ์ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/8

8 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/8 จำนวน 14 คน

9 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการ สังเกตพฤติกรรมกระบวนการ ทำงานปฏิบัติการพิมพ์ของ นักเรียนระดับ ชั้นปวช. 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน

10 อภิปรายผล 1. จากการที่ผู้เรียนระดับ ปวช. 2/8 มีพฤติกรรม กระบวนการทำงานปฏิบัติการพิมพ์อยู่ในระดับพอใช้ อาจ เนื่องมาจากส่วนหนึ่งผู้เรียนไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็น หรือร่วมวางแผน แต่ก็ยังแสดงความสนใจและตั้งใจปฏิบัติ กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 2. จากการที่ผู้เรียนมีทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านทั้ง 3 ชุด อาจเนื่องมาจากที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก ทักษะปฏิบัติการพิมพ์ตามขั้นตอนซ้ำๆ เป็นระบบอย่าง ต่อเนื่องและรวมทั้งผู้สอนได้คอยชี้แนะเมื่อมีปัญหา ส่งผล ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการฝึกทักษะ ชุดที่ 3 คะแนนลดลง สาเหตุเพราะผู้เรียนพึ่งเริ่มพิมพ์ตาม ตัวอย่างไปแค่หนึ่งครั้ง ยังไม่มีทักษะและยังไม่แม่นยำใน เรื่องของแบบฟอร์ม ดังจะสังเกตได้จากคะแนนของผู้เรียน เลขที่ 11 และ 12 ซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถในการ รับข้อมูลได้ช้ากว่าเพื่อนมากและมักขาดเรียน ในบางครั้ง ต้องอธิบายเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว หรือใช้วิธีเพื่อนช่วย เพื่อน จึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็ ใช้เวลาในการปฏิบัตินานก็เพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ ดังนั้นควร จะเพิ่มระยะเวลา และชุดฝึกทักษะให้มากกว่านี้


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google