งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำ เบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำ เบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำ เบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร

3 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์นั้นเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความ เข้าใจในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ เรียนได้ดี ตลอดจนสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหา และทำแบบทดสอบได้ แต่ในการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ ยัง ขาดทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจ ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนในเรื่อง ของ Demand และ Supply จึงทำให้ผู้เรียนทำ คะแนนได้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียน ต่อไปในอนาคต

4 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยเรื่องศึกษา ผลสัมฤทธิ์เรื่อง Demand และ Supply ในรายวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ประจำปี การศึกษา 2555 เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้เรียน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง Demand และ Supply มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเป็นชแบบทดสอบเพื่อวัด ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาเรื่องดังกล่าว แล้วใช้การพัฒนาทักษะในการท่องจำกฏของ Demand และ Supply เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ เรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้นโดยจัดทำเป็นชุดฝึกทักษะการ ท่องจำ แล้วใช้แบบบันทึกการใช้ชุดฝึกทักษะการท่องจำ เพื่อบันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนว่า เป็นเช่นไร แล้วจึงทำการทดสอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อดูผลการ เปลี่ยนแปลง แล้วนำมาสรุปผลการวิจัยต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับปวช.2 ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการ ท่องจำ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนเรื่อง Demand และ Supply ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ การเรียนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการ ท่องจำ คะแนนสอบ ครั้งที่ 1 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และความ เข้าใจในเนื้อหาเรื่อง Demand และ Supply

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา เศรษฐศาสตร์ของนักเรียน ระดับปวช.2 จาก จำนวน กลุ่มตัวอย่าง 10 คนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนได้คะแนนน้อยกว่า 5 คะแนนมีจำนวน 10 คน คิดเป็น 100 % เมื่อใช้แบบชุดฝึกทักษะการท่องจำผล ปรากฎว่า

8 จำนวน ครั้ง นักเรียน ผ่าน เกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ ครั้งที่ 1 660.00440.00 ครั้งที่ 2 4100* * จากนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งแรก 4 คน หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะการท่องจำ นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่าน เกณฑ์จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำ เบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google