งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการ บัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการ บัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการ บัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในปัจจุบันด้านการบัญชีมี การพัฒนามากขึ้นตามลักษณะของวิชาชีพบัญชี คือ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้าน การบัญชีบริหาร ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้าน วางระบบบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่น ตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ปัญหาที่พบคือ การเรียนการสอนจะต้องมีการปรับปรุงให้ ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามวิชาชีพ ต่างๆ ที่ไม่เน้นเฉพาะด้านการทำบัญชีเพียง อย่างเดียว โดยเฉพาะด้านการบัญชีบริษัท จำกัด ซึ่งได้แยกเป็นแขนงหนึ่งในวิชาชีพบัญชี จึงต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ต้องเน้นมากขึ้นในการเรียนการ สอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ จำหน่ายหุ้นและริบหุ้น วิชาการบญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

4 คะแนน ก่อนเรียน และคะแนน หลัง เรียน จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน – หลังเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ รายการ คะแนนรวม x คะแนนก่อนเรียน (20 คะแนน ) 1123.73 คะแนนหลังเรียน (20 คะแนน ) 2528.40

5 สรุปผลการวิจัย นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน คิด เป็นรอยละ 100 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน เรียนเท่ากับ 3.73 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.40 ซึ่งมีค่าความแตกต่างสูงขึ้น ถึง 4.67 นั่นแสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนร ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี หลัง เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการ บัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google