งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางาน เครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางาน เครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางาน เครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขา เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายวิชาญ กฤษณะพันธ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน คณะช่าง อุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1. การจัดการเรียนการสอน โดยส่วนมาก แล้ว ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบ บรรยาย ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมหรือ กิจกรรมในการเรียนขาดแรงจูงใจและ ความตั้งใจในการเรียน 2. ปัญหาการใช้เครื่องมือวัดละเอียดเรื่อง การอ่านค่า เวอร์เนียคาลิปเปอร์เนื่องจาก เครื่องมือมีราคาสูง มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ ผู้เรียน ผู้สอนจึงได้พัฒนาชุดแบบจำลอง ขึ้นมา โดยการใช้ CAI เข้ามาช่วย 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบ การจำลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนรูปแบบการจำลองวิชางานเครื่องมือ กลเบื้องต้น เรื่องการวัดละเอียดการอ่านค่า เวอร์เนียคาลิปเปอร์สำหรับนักเรียนปวช.1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นเรื่องการ วัดละเอียดการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ของนักเรียนระดับปวช. 1 ระหว่างเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบ การจำลองกับเรียนโดยวิธีปกติ

4 จำนวน นักเรียน ทำแบบทดลอง 39 ห้อง ที่ คะแนนเต็ม / หน่วย (50) คะแนน เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย รวม 11538.46 84.33 22356.41 32153.84 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของ ชุดแบบจำลอง เรื่องการอ่านค่า เวอร์เนียคาลิป เปอร์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

5 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ทำแบบทดสอบหลัง เรียน จำนว น นักเรี ยน แบบทดสอบหลัง เรียน ประสิ ทธิภา พ E1/E 2 39 ห้อ งที่ คะแนนเต็ม / หน่วย (50) คะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ยรวม 11538.46 83.00 84.33 /80.0 0 22564.10 32358.97 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

6 สรุปผล 1. ชุดแบบจำลอง เรื่องการอ่านค่า เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ ที่สร้างขึ้นมีค่า E1 เท่ากับ 84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ ค่า E2 เท่ากับ 83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 1.33

7 ภาพประก อบ

8

9

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางาน เครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google