งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัย ถาวร ประรงค์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัย ถาวร ประรงค์ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัย ถาวร ประรงค์ทอง

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากพบว่านักศึกษาขาดความ รับผิดชอบ ทำให้ผลการเรียน วิชา การบัญชี 2 ต่ำกว่าเกณฑ์ สาเหตุเนื่องมาจากขาดความ รับผิดชอบ และขาดทักษะ ในการบันทึกรายการ นักศึกษาขาดความพร้อมในเรื่อง ของอุปกรณ์ การเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาบัญชี 2 โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาวิชาบัญชี 2 ตาม วัตถุประสงค์ของวิชาเรียน สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการ สอนวิชาบัญชี 2 ให้มี ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

5 สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สูงขึ้น และผ่าน เกณฑ์การประเมินทุกคนหลังจาก จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ

6 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาปัญหาที่นักเรียนทำงานล่าช้า หาวิธีการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา คือ ชุดฝึกปฏิบัติ ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียน ( ก่อน การใช้นวัตกรรม ) และเก็บข้อมูล นำนวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 1/6, 1/7 ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียนและ เก็บข้อมูล นำผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบ กับหลังเรียนแล้ววิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละ

7 ตารางรวบรวมข้อมูล รายกา ร จำน วน คะแนนเต็ม 20 คะแนนร้อยละ คะแ นนที่ ได้ คะแน น เฉลี่ย ผ่าน เกณ ฑ์ ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ ผ่าน เกณ ฑ์ ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ ก่อน การใช้ ชุดฝึก 423708.811824 42.8 6 57.1 4 หลัง การใช้ ชุดฝึก 4262814.9 5 42-100-

8 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยการใช้ชุดฝึกให้ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 100 พบว่า มีผู้ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 42 คน คิด เป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด

9 อภิปรายผลการวิจัย ผลจากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึก ดีกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก เนื่องจาก ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะในการ ทำชุดฝึกจนเกิดความรู้ ความ เข้าใจมากขึ้น และยังพบว่าระดับ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังการใช้ ชุดฝึกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ เพิ่มจาก เดิม 8.81 เป็น 14.95 เนื่องจากผู้เรียน มีทักษะและเกิดความชำนาญมากขึ้น นั่นเอง

10 ข้อเสนอแนะ 1. ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะในการทำแบบ ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน 2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะ ปฏิบัติในรายวิชาอื่น ๆ จะทำให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญของการกำหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และนำไปใช้ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัย ถาวร ประรงค์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google