งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต วิชา ครอบครัวศึกษาและความ ปลอดภัยในชีวิต นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต วิชา ครอบครัวศึกษาและความ ปลอดภัยในชีวิต นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต วิชา ครอบครัวศึกษาและความ ปลอดภัยในชีวิต นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ผู้วิจัย นายพิภู อินทร์ บำรุง ผู้วิจัย นายพิภู อินทร์ บำรุง

2 นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ให้ ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่ม จึง ส่งผลให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์วิกฤต ที่ไม่ปลอดภัยใน การดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องความ ปลอดภัยในชีวิต วิชาครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิต นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลัง เรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต

4 ตาราง หาประสิทธิภาพของแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ คะแนน คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ประสิทธิภาพ - จากการประเมินพฤติกรรม ระหว่างเรียนและการทำ แบบทดสอบย่อยแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะ 140 40 33.28 30.60 83.46 84.00 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ (E1/E2) เท่ากับ 83.46/84.00

5 ตาราง การเปรียบเทียบ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อน เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต คะแน น NS.D.tP ก่อน 40 22.5 2 1.44 - 20.2 3.00 0** หลัง 4030.6 7 2.86

6 สรุปผลการวิจัย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 83.46 / 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต มี ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

7 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความ ปลอดภัยในชีวิต วิชา ครอบครัวศึกษาและความ ปลอดภัยในชีวิต นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google