งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต

2 ปัญหา นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์
นักเรียนไม่สามารถจัดรูปแบบฟอร์มจดหมายแบบต่าง ๆ ได้ นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพิมพ์จดหหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

4 แบบฝึกพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น แบบฝึกพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

5 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนปวช. 2 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 6 คน

6 วิธีการดำเนินการวิจัย
ในคาบเรียนผู้สอนกำหนดให้อาศัยการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก และใช้การจำโดยยึดจากชุดที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นหลักและจำในจุดที่ต่างกันในแต่ละแบบฝึกปฏิบัติ มีการใช้เกมการจับผิดภาพมาช่วยเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจำ พร้อมให้พิมพ์จดหมายธุรกิจ จัดรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจำเป็นต้องเปิดฟอร์มจดหมายดูในขณะที่พิมพ์ได้ หรือเปิดดูรูปแบบฟอร์มลดลง

7 ขนาดของ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ กลุ่ม ตัวอย่าง ขนาดของ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน t p n SD ก่อนใช้ หลังใช้ 6 6.83 17.17 1.47 0.75 2.109 0.5

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึกการพิมพ์จดหมายก่อนเรียน ( = ,S.D. = และหลังเรียน ( = , S.D.= ) แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกพิมพ์ของจดหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

9 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพิมพ์จดหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ก่อนทดลองและหลังทดลองเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10 ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการวิจัยที่เกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้หลังจากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

11 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์ 2. ผู้สอนได้พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google