งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์ จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์ จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์ จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต ผู้วิจัย อาจารย์เรวดี นาวินวิจิต

2 ปัญหาปัญหา นักเรี ยน นักเรียนไม่สามารถ จัดรูปแบบฟอร์ม จดหมายแบบต่าง ๆ ได้ นักเรียนไม่สามารถ จัดรูปแบบฟอร์ม จดหมายแบบต่าง ๆ ได้ ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์

3 - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ เรื่อง การพิมพ์จดหหมาย ธุรกิจภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น แบบฝึกพิมพ์ จดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาพิมพ์ดีด อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์จดหมาย ธุรกิจภาษาอังกฤษ กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 ประชากร นักเรียนปวช. 2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำในรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 6 คน ขอบเขตการวิจัย

6 วิธีการดำเนินการวิจัย ในคาบเรียนผู้สอนกำหนดให้อาศัยการฝึก ปฏิบัติเป็นหลัก และใช้การจำโดยยึดจาก ชุดที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นหลักและจำใน จุดที่ต่างกันในแต่ละแบบฝึกปฏิบัติ มีการ ใช้เกมการจับผิดภาพมาช่วยเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องการจำ พร้อมให้พิมพ์จดหมาย ธุรกิจ จัดรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความ ชำนาญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจำเป็นต้องเปิด ฟอร์มจดหมายดูในขณะที่พิมพ์ได้ หรือ เปิดดูรูปแบบฟอร์มลดลง

7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล กลุ่ม ตัวอย่าง ขนาดของ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน t p n SD ก่อนใช้ หลังใช้ 6666 6.83 17.17 1.47 0.75 2.1090.5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและ หลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่องการ พิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึกการ พิมพ์จดหมายก่อนเรียน ( = 6.83,S.D. = 1.47 และหลังเรียน ( = 17.17, S.D.= 0.75 ) แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้ แบบฝึกพิมพ์ของจดหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

9 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการพิมพ์จดหมาย นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ก่อน ทดลองและหลังทดลองเรียนโดยใช้แบบ ฝึกปฏิบัติการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจมี การวิจัยที่เกี่ยวกับความคงทนในการ เรียนรู้หลังจากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

11 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เรื่องการ พิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์ 2. ผู้สอนได้พัฒนาแนวทางในการจัดการ เรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

12 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การพิมพ์ จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google