งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาท สมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ผู้วิจัย นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาท สมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ผู้วิจัย นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาท สมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ผู้วิจัย นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 นักศึกษาที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น มี ความรู้เกณฑ์ที่ต่ำ อาจเนื่องจากวิธีการ สอนจากเดิม ซึ่งยึดครูเป็นสำคัญหรือยึดครู เป็นศูนย์กลาง คือใช้วิธีการบรรยาย โดย วิธีการนี้จะให้นักเรียน - นักศึกษา ฝึกการ จัดทำด้วยตนเอง ในรูปของการแสดง บทบาทสมมุติจากกรณีศึกษา และศึกษา เนื้อหาจากใบความรู้ เพื่อให้เห็น ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการขายเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการ เรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของ นักเรียนระดับ ปวส. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู แผนกบริหารธุรกิจ

3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน รวม 76271 2.458.74 ร้อยละ 24.5087.40

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน พบว่า การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นักเรียนทั้งหมด 31 คน คะแนนก่อนเรียนรวม = 76 มีค่า = 2.45 คิดเป็นร้อยละ 24.50 คะแนนหลังเรียนรวม = 271 มีค่า = 87.40 คิดเป็นร้อยละ 87.4 นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

6 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิชาการ ขายเบื้องต้นคะแนนหลังเรียน ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่การจัดการเรียนการสอนแบบ บทบาทสมมุติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการจัดการเรียนการ สอนแบบบทบาทสมมุติ การวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาขายเบื้องต้น มาก ยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ทำ ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพ

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทราบรูปแบบการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสมที่ จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาท สมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ผู้วิจัย นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google