งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชี สำหรับการฝากขายและรับฝากขาย ผู้สอนจึงสร้างชุดการสอนบทเรียน สำเร็จรูปขึ้นมา แล้วนำไปดำเนินการ กับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป จะ เน้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเรียน การสอนและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะ สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ เรียนรู้ มีความเข้าใจ สามารถบันทึก บัญชีได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะ ในเรื่องการบัญชีสำหรับการฝากขาย และรับฝากขาย โดยใช้ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการบัญชีฝาก ขายและรับฝากขาย ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการ บัญชีฝากขายและรับฝากขาย

4 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( คะแนน ) XS.D.dftP- Value ก่อนเรียนด้วยชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป 45.198.16 36-6.468.000 หลังเรียนด้วยชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป 51.658.82

5 จากตาราง ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียน โดยใช้สถิติ Paired Samples T-test ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ.05 พบว่า มีค่า t = -6.468 และมีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้าก่อนและหลัง การเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด การสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การบัญชี สำหรับการฝากขายสินค้าสูงกว่าก่อนเรียน

6 สรุปผลการวิจัย 1. จากการศึกษาชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.32/86.08 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ประสิทธิภาพของชุดการ สอนบทเรียนสำเร็จรูป เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอยู่ในระดับดีเยี่ยม (51.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.08) โดยมี คะแนนสูงสุดเป็น 60 คะแนน ( ร้อยละ 100.00) และมีคะแนนต่ำสุด 25 คะแนน ( ร้อยละ 41.67) 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ สถิติ Paired Samples พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียน

7


ดาวน์โหลด ppt กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google