งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผู้เสนอ นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน คิดวิเคราะห์สัญญาต่างๆไม่ถูกต้อง 3. ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหายากและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 4. ภูมิหลังของนักเรียนแตกต่างกัน 5. นำเสนอผลงานไม่เป็น

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

4 ตาราง-ผังสรุปสำคัญ ตารางที่ ข.3 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์-สัญญาเช่าซื้อ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม คนที่ Pre-test Post-test D1 D2 1 12 19 7 11 14 3 35 9 18 10.35 17.30 6.95 9.65 13.1 3.45 207 346 139 193 262 69

5 ** t .01 (df 68 =6.60)** ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวย่าง N MD t กลุ่มทดลอง 35 6.95 13.32 6.60** กลุ่มควบคุม 3.45 3.44 ** t .01 (df 68 =6.60)**

6 จากตารางที่ 4.1พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 6.95 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบที พบว่าได้ค่าที แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 สรุปผล นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนปกติ

8 สรุปผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google