งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผู้เสนอ นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1. นักเรียนไม่ค่อยสนใจ เรียน 2. คิดวิเคราะห์สัญญาต่างๆ ไม่ถูกต้อง 3. ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา ยากและเกิดความเบื่อ หน่ายในการเรียน 4. ภูมิหลังของนักเรียน แตกต่างกัน 5. นำเสนอผลงานไม่เป็น

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่า ทรัพย์ - เช่าซื้อของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดย ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ ตารางที่ ข.3 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชากฎหมาย พาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - สัญญาเช่าซื้อ กลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม คนที่ Pre- test Post- test D1 คนที่ Pre- test Post- test D2 1 12197111143 35 91893511143 10.3517.306.959.6513.1 3.4 5 20734613919326269

5 กลุ่มตัวย่าง N MDt กลุ่มทดลอง 35 6.9513.32 6.60 ** กลุ่มควบคุม 3.453.44 ** t.01 (df 68 =6.60)** ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนที่ได้รับการสอน ตามปกติ ** t.01 (df 68 =6.60)**

6 จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์ 6.95 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ 3.45 เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบที พบว่าได้ค่าที 6.60 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ การสอนโดยการกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 สรุปผล นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มีคะแนน เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่า ทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สัมพันธ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ สอนปกติ

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่า ทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนที่ เรียนโดยใช้การสอนตามปกติแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปผล

9 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google