งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก โดยใช้ ชุดการสอน วิชา การบัญชีร่วมค้าและ ฝากขายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สาขาวิชา การบัญชี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ปรากฏ เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้อง เรียนตามหลักสูตร วิชา การบัญชีร่วมค้า และฝากขาย เรื่อง การคำนวณหาส่วน แบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้ากรณี ไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยก ต่างหากจะแตกต่างจากบัญชี ที่นักเรียน ต้องเรียนโดยทั่ว ๆ ไปที่เคยเรียน ซึ่ง จะต้องเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของ การร่วมค้า รูปแบบการร่วมค้า วิธีการ บัญชีของการร่วมค้า การบันทึกบัญชีการ ร่วมค้า

3 ซึ่งนักเรียนจะต้องบันทึกรายการ เกี่ยวกับการร่วมค้าได้ จาก ประสบการณ์ในการสอนบัญชีมาหลาย ปี ผู้สอนได้สอบถามถึงหลักการบันทึก บัญชีต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนมา นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชี เบื้องต้น บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การซื้อ ขายสินค้า ผู้สอนพบว่า นักเรียนส่วน ใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจ จะเรียนด้วยการ ท่องจำ และไม่สามารถจัดทำรายการ งบการเงินได้จะต้องเปิดตัวอย่างดูเวลา ทำ แบบฝึกหัดดังกล่าวส่งผลกระทบถึง ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นทางการซึ่งต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน

4 ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหาวิธี เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อแก่ผู้เรียนและผู้สอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชา พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3)

5 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาการบัญชีร่วมค้าและ ฝากขาย ประเภท วิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) 2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภท วิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) 2.2 ศึกษาความสนใจในการเรียนจาก การสอนโดยใช้ชุดการสอน วิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชย การ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3)

6 ตาราง - ผัง สรุปสำคัญ กำหนดกลุ่ม ประชากร ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ ทดสอบก่อน เรียน สอบถาม ความพึง พอใจ สอนโดยใช้ชุด การสอน ทดสอบหลัง เรียน ข้อเสนอแนะ การวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูล สรุป ผลการวิจัย

7 1. การกำหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการ บัญชี จำนวน 40 คน 2. การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. เครื่องมือทดลอง ได้แก่ 1.1 ชุดการสอน วิชา การบัญชีร่วม ค้าและฝากขาย 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด การสอน 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียน จากการใช้ชุดการสอน

8 3. วิธีการทดลองใช้แบบแผนการทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัด ภายหลัง (One Group Posttest only Design) 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

9 สรุปผล 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเชิง ทดลอง วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็น 80/80 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ บัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชา พณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ หลังการเรียนด้วยชุดการสอน เชิงทดลอง อยู่ในระดับ ดี 3. ความสนใจในการเรียน จากการ เรียนด้วยชุดการสอน วิชาการบัญชีร่วม ค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับ มาก

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google