งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวรุ่งนภา โกษาวัง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถ วิเคราะห์รายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไปได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ทดสอบก่อน – หลังเรียน ด้วยชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน

4 ตารางสรุปผล ระยะเวลา คะแนน เต็ม ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียน 4015.834.93 หลังเรียน 4032.32 3.18 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียน และ หลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติ

5 ผลสัมฤท ธิ์ กลุ่ม ตัวอย่ าง ค่าเฉ ลี่ย S. D ∑D ∑D 2 t แบบทดสอบ ก่อนเรียน 48 15.8 3 4.9 3 67 6 11, 872 24.7 8** แบบทดสอบ หลังเรียน 48 32.3 2 3.1 8 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ใช้ชุดฝึก ปฎิบัติ ** มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01

6 การใช้ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป ของผู้เรียนจำนวน 48 คน มี ค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนใช้ชุดฝึก ปฎิบัติ รวม 15.83 และค่าเฉลี่ย คะแนนหลังใช้ เป็น 32.32 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดค่าผลต่างของคะแนน เป็น 16.49 สรุปได้ว่าหลังการใช้ ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 สรุปผลการวิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง การวิเคราะห์ รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 2. นำไปพัฒนาการเรียนการสอน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า 3. ได้พัฒนาชุดฝึกปฎิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป สำหรับ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google