งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ

2  ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชาการจัดแสดงสินค้า  ผู้เรียนขาดจินตนาการในการออกแบบร้านค้าและการจัดวาง สินค้า  ผู้เรียนขาดทักษะในการวางแผนจัดแสดงสินค้าในการคิดเพื่อ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนขาดแนวคิดในการออกแบบจัดแสดงสินค้าอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

3  1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนการ สอนแบบวาดภาพการจัดแสดงสินค้าของ นักเรียนปวช.2  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบ จัดร้านค้าจากการวาดภาพการจัดแสดง สินค้า

4 กลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นปวช.2 สาขางานการ ขายของวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 250 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นปวช.2 สาขางาน การขาย ของวิทยาลัเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยวิธีการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Random Sampling) มา 1 ห้อง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนวิชาการจัด แสดงสินค้าเป็นแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยการใช้เทคนิคการเรียน การสอนแบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาด ภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เทคนิคการเรียน การสอนแบบการ วาดภาวิชาการจัด แสดงสินค้า ความพึงพอใจใน การใช้เทคนิค การสอนแบบวาด ภาพวิชาการจัด แสดงสินค้า

6  ผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอน แบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดง สินค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการ วาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7

8 1. ผลสัมฤทธิ์จากการจัดเรียนรู้โดยการใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาดภาพ วิชาการจัดแสดงสินค้าสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

9 ตาราง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อการใช้เทคนิคการ เรียนการสอนแบบการวาดภาพวิชาการ จัดแสดงสินค้าของนักเรียนชั้นปวช. 2 สาขางาน การขาย รายการ ระดับความ พึงพอใจ เกณฑ์ ประเมิน S.D. 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการออกแบบวาดภาพ ร้านค้า มาก 2. นักศึกษามีในการออกแบบวาดภาพร้านค้าและ ออกแบบการจัดวางสินค้าได้สวยงามเหมาะสม มาก 3. นักศึกษามีความพอใจในการวาดภาพช่วยในการ กำหนดงบประมาณการตกแต่งร้านค้า มาก 4. นักศึกษามีความพึงพอใจในความมีอิสระในการออ แบบและมีเข้าใจในบทเรียน มาก 5. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้โปแกรม สำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปาน กลาง ภาพรวมความคิดสร้างสรรค์ มา ก

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  จากผลการวิจัยนี้สามารถชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การ ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาดภาพ วิชาการจัดแสดงสินค้าส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ดังนั้นผู้สอนทั้งในสาขาวิชาเดียวกันหรือ ต่างสาขาวิชาควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้โดยโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอน แบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า โดยการ นำเอาวิธีการสอนดังกล่าวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในการเรียนการ สอนวิชาอื่น ๆ และกับผู้เรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google