งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดย นางสาวนาตยา ไชยชินวรวัฒน์

2 ปัญหาการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่า และ ความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมเป็นโครงงานซึ่ง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู 2. วิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบาย รายวิชา เพื่อ แยกเนื้อหา จุดประสงค์ และ กิจกรรมให้ เด่นชัดและจัดทำกำหนดการ สอน 3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 คาบ คาบละ 50 นาที โดยให้มีการทดสอบ ก่อนเรียน แล้ว ดำเนินกิจกรรมการเรียนการ สอน โดย มอบหมายให้นักศึกษาไปทำ โครงงานเป็น กลุ่ม 5. นักศึกษานำเสนอโครงงาน 6. ผู้สอนเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ และทำการ ทดสอบหลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของ นักศึกษา ปวส.1 รายวิชา ทักษะ ภาษาไทย เพื่ออาชีพ สูงขึ้น

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น ผลการ ทดสอบ XSDt ก่อนเรียน 7.58 7.49 หลังเรียน 8.730.89

6 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นมากขึ้น นักศึกษาสามารถจัดทำโครงงานด้วย ตนเองเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน เรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเห็นคุณค่าของวรรณกรรม ท้องถิ่นซึ่งถือภูมิปัญญาทางภาษาและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนใน รายวิชาอื่นๆได้ เป็นฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาในการเรียบ เรียงถ้อยคำทั้งในด้านงานเขียนและการ พูดนำเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google