งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้ เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย การจับคู่ “One-to-One Tutoring ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้ เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย การจับคู่ “One-to-One Tutoring ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้ เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย การจับคู่ “One-to-One Tutoring ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สาขาวิชา สามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียนใน ภาคการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน จาก สภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น และ แก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยในฐานะ ผู้สอนจึงมีความสนใจว่า แนวทางหนึ่งที่ทำ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนมีสัมฤทธิ์ผล ทางการเรียนที่สูงขึ้น วิธีหนึ่ง คือ วิธีการ เรียนที่เรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกันแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to- One Tutoring”

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง เลขยก กำลัง สำหรับนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ ได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการ จับคู่ “One-to-One Tutoring”

4 ระยะเวลาและ สมมติฐาน ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง มีนัยสำคัญ

5 ตัวแปรและ เครื่องมือ ตัวแปรอิสระ : การสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อนโดยการจับคู่ แบบ “One-to-One Tutoring” ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ของผู้เรียน เครื่องมือ : กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง เลขยกกำลัง และ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คณิตศาสตร์

6 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ จำนวน นักเรียน (44 คน ) คะแนนระหว่างเรียน ( เต็ม 20 คะแนน ) คะแนนทดสอบหลังเรียน ( เต็ม 10 คะแนน ) ค่าเฉลี่ย 16.258.09 S.D. 2.381.33 E1/E2 81.2580.91

7 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 มีค่าสูง กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การ เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring” จะช่วยให้ ผู้เรียนช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้จับคู่กันและร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน ทำให้การเรียนมีความสนุกและ ได้รับความรู้โดยทั่วกัน

8 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับเกณฑ์ที่กำหนด จากผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย ละ 70 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องมา จากการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย การจับคู่ “One-to-One Tutoring” จะ ช่วยให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการจับคู่แบบคละความสามารถจะ ทำให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้รับความรู้จาก เพื่อนมากขึ้น

9 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมี ความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านในระดับมาก ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ ได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring” เป็นการเปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้จับคู่และร่วมกันแสดง ความคิดเห็น การอภิปราย ทำให้การ เรียนมีความสนุกสนานได้รับความรู้โดยทั่ว กัน

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้ เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย การจับคู่ “One-to-One Tutoring ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google