งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่านักศึกษาไม่เอาใจใส่ ต่อการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขาดทักษะใน การส่งเสริมดูและสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัย จากโรคต่างๆและขาดทักษะกระบวนการต่างๆใน การที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม ศักยภาพผู้วิจัย ในฐานะเป็นครูผู้สอนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัย จากโรคต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานตามการเรียนรู้เรื่อง สุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับปวช.1 เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ผลการ เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 1 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง สุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์การวิจัย

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วยแผนการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม โครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้า ในการเรียนร้อยละ แสดงว่านักศึกษามีความรู้และ พัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่ 2 / 30 คะแนน แผนที่ 3 / 30 คะแนน แผนที่ 4 / 30 คะแนน แผนที่ 5 / 30 คะแนน แผนที่ 6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7 แผน ทดสอบก่อน เรียน ทดสอบหลังเรียน / ประเมินโครงการ ประเมิ น โครงก าร ทดสอ บหลัง เรียน รวม

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่ 2 / 30 คะแนน แผนที่ 3 / 30 คะแนน แผนที่ 4 / 30 คะแนน แผนที่ 5 / 30 คะแนน แผนที่ 6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7 แผน ทดสอบก่อน เรียน ทดสอบหลังเรียน / ประเมินโครงการ ประเมิน โครงการ ทดสอบ หลังเรียน รวม รวม x S.D ร้อยละ

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วย แผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียนของ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ ซึ่ง หมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ แสดงว่านักศึกษามีความรู้ และพัฒนาการทางการ เรียนเพิ่มขึ้น

8 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google