งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่านักศึกษาไม่เอาใจใส่ ต่อการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขาดทักษะใน การส่งเสริมดูและสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัย จากโรคต่างๆและขาดทักษะกระบวนการต่างๆใน การที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม ศักยภาพผู้วิจัย ในฐานะเป็นครูผู้สอนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัย จากโรคต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานตามการเรียนรู้เรื่อง สุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับปวช.1 เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ผลการ เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 1 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง สุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์การวิจัย

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วยแผนการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม โครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7183 ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้า ในการเรียนร้อยละ 71.83 แสดงว่านักศึกษามีความรู้และ พัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่ 2 / 30 คะแนน แผนที่ 3 / 30 คะแนน แผนที่ 4 / 30 คะแนน แผนที่ 5 / 30 คะแนน แผนที่ 6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7 แผน ทดสอบก่อน เรียน ทดสอบหลังเรียน / ประเมินโครงการ ประเมิ น โครงก าร ทดสอ บหลัง เรียน รวม 1 2426 27252725183213336 69 2 262826252726 1852036 72 3 2628242926 186223338 71 4 262726282624 189203334 67 5 26 252426 27185223635 66 6 25 242825 27185253234 71 7 2526 24282726180203635 71 8 24272426252825187173228 60 9 27282725 27 26187233435 69 10 2524262926279186253436 70 11 2527282524268184193436 68 12 27 242627269182173432 66 13 26282730252481861833 66 13 26282730252481861833 66 14 27 262527269183203435 69 15 2425 2825 818321343771

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่ 2 / 30 คะแนน แผนที่ 3 / 30 คะแนน แผนที่ 4 / 30 คะแนน แผนที่ 5 / 30 คะแนน แผนที่ 6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7 แผน ทดสอบก่อน เรียน ทดสอบหลังเรียน / ประเมินโครงการ ประเมิน โครงการ ทดสอบ หลังเรียน รวม 16 27 282624279182233234 66 17 2826 2527289188183634 70 18 262982725278190193634 70 19 2627926 2726184243236 68 20 2426928252624186223337 70 21 25 102526 271851732 64 22 2526829262726187213235 67 รวม 564585196583 5665765694071454741760 1501 x 25.6 4 26.598.9126.5025.7326.1825.8626.4420.6433.6834.55 68.23 S.D. 1.140.220.751.71 1.031.050.992.4651.591.492.30 2.79 ร้อยละ 84.4 5 88.6489.0988.3385.7687.2786.2188.122.4684.2086.36 85.28

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วย แผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียนของ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7183 ซึ่ง หมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 71.83 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ และพัฒนาการทางการ เรียนเพิ่มขึ้น

8 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพ ทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google