งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่านักศึกษาไม่เอาใจใส่ต่อการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขาดทักษะในการส่งเสริมดูและสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆและขาดทักษะกระบวนการต่างๆในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพผู้วิจัย ในฐานะเป็นครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานตามการเรียนรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับปวช.1 เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์การวิจัย 1 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง สุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ แสดงว่านักศึกษามีความรู้และพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่2 / 30 คะแนน แผนที่3 / 30 คะแนน แผนที่4 / 30 คะแนน แผนที่5 / 30 คะแนน แผนที่6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7แผน ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน /ประเมินโครงการ ประเมินโครงการ รวม 1 24 26 27 25 183 21 33 36 69 2 28 185 20 72 3 29 186 22 38 71 4 189 34 67 5 35 66 6 32 7 180 8 187 17 60 9 23 10 70 11 184 19 68 12 182 13 30 18 14 15 37

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เลขที่ แผนที่ 1 2 / 30 คะแนน แผนที่2 / 30 คะแนน แผนที่3 / 30 คะแนน แผนที่4 / 30 คะแนน แผนที่5 / 30 คะแนน แผนที่6 / 30 คะแนน แผนที่ 7 / 30 คะแนน รวม 7แผน ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน /ประเมินโครงการ ประเมินโครงการ รวม 16 27 28 26 24 9 182 23 32 34 66 17 25 188 18 36 70 29 8 190 19 184 68 20 186 22 33 37 21 10 185 64 187 35 67 564 585 196 583 566 576 569 4071 454 741 760 1501 x 25.64 26.59 8.91 26.50 25.73 26.18 25.86 26.44 20.64 33.68 34.55 68.23 S.D. 1.14 0.22 0.75 1.71 1.03 1.05 0.99 2.46 51.59 1.49 2.30 2.79 ร้อยละ 84.45 88.64 89.09 88.33 85.76 87.27 86.21 88.12 84.20 86.36 85.28

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องสุขภาพทางเพศ วิชาเพศศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ ซึ่ง หมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ แสดงว่านักศึกษามีความรู้ และพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น

8 ขอบคุณครับ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จำเริญ ติ่งต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google