งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ เรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิจัยโดย นางสาวชญานิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ เรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิจัยโดย นางสาวชญานิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ เรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิจัยโดย นางสาวชญานิศ บัววิชัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาในการวิจัย ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่เรียนช้าไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อนและ มีเวลาเรียนจำกัด ครูขาดสื่อที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง การ สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการ สอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชาการสร้าง ภาพกราฟิก ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) จำนวนนักเรียน 4 ห้องรวมทั้ง สิ้น 180 คน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนการสอน ของนักเรียน 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและนำไปปรับปรุงแก้ไขใน การใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้าง ภาพกราฟิกสำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 1

4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5 ตารางประเมินคุณภาพของการสร้างบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการสร้างภาพกราฟิกกลุ่ม ตัวอย่าง (180 คน ) หัวข้อหลักที่ประเมิน ความคิดเห็น เฉลี่ย ( ) S.D ความหมาย 1. เนื้อหาวิชา 3.820.43 ดี 2. การนำเสนอเนื้อหา 4.070.45 ดีมาก 3. การจัดการบทเรียน 3.970.46 ดี 4. สิ่งอำนวยความสะดวก 40.95 ดีมาก เฉลี่ย 4.00.11 ดีมาก

6 จากการดำเนินการสร้างสื่อการสอนสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างภาพกราฟิกของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ การสอนโดยการใช้สื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็น ว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณนพศักดิ์ (2544) ที่พบว่าได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นนักศึกษาจำนวน 180 คน หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนจบแล้ว ทำการทดสอบด้วย แบบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีจากนั้นนำคะแนนที่ได้จาก การทดสอบมาทำการวิเราะห์ตามหลักสถิติ และดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลความคงทนทางการเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังจบบทเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์และ 1 เดือน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสื่อการสอนที่สร้าง ขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ตาม สมมติฐาน สรุปผลการวิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ สร้างภาพกราฟิกสำหรับนักเรียนสาขา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการวาดภาพ โดยใช้โปรแกรม Illustrator 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดีขึ้น 3. เป็นแนวทางใรการพัฒนาปรับปรุงสื่อการ สอนในรายวิชาอื่นของสาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

8 ตัวอย่างสื่อการสอน หน้าเว็บไซต์

9 หน้าเพจใบงาน

10 หน้าแบบทดสอบ

11 ผลงานนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ เรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิจัยโดย นางสาวชญานิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google