งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning โดย นางสาวนิภาพร เถาคำแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค.) งานวิจัยการพัฒนาสื่อการ สอน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง สภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning โดย นางสาวนิภาพร เถาคำแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค.) งานวิจัยการพัฒนาสื่อการ สอน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง สภาวะโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Learning โดย นางสาวนิภาพร เถาคำแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค.) งานวิจัยการพัฒนาสื่อการ สอน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง สภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์พลังงาน และพลังงาน ทดแทน

2 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E- Learning ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์พลังงาน และ พลังงานทดแทน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ บรรยายประกอบการใช้สื่อการสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตกับ การเรียนการสอนบรรยายเพียง อย่างเดียว 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ สื่อการสอน E-Learning ในรายวิชาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 1. วิธีการสอน ประกอบการใช้ สื่อการสอน E- Learning 2. การเรียนการ สอนโดยใช้ หนังสือเพียง อย่างเดียว ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

4 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ประชากร  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่าง อุตสาหกรรม ภาค เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก ( อี. เทค.) จำนวน 9 ห้อง เฉลี่ยห้องละ 45 คน กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่าง อุตสาหกรรม ภาค เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก ( อี. เทค.) 2 ห้อง คือ E2/4 และ E2/5 เป็น จำนวน 88 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-learning ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เป็น ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 15 คะแนน 3. แบบประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม (IOC)

6 สรุปผลการวิจัย  ผลการหาประสิทธิภาพสื่อ E-Learning ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียน (E 1 ) มีค่า เท่ากับ 89.16 และมีค่าประสิทธิภาพของ ผลลัพธ์ (E 2 ) เท่ากับ 85.39  ผลการประเมินสื่อ E-Learning จาก ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความตรงเชิงสภาพ และ ความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC สูงกว่า 0.6 ใน ทุกข้อ

7 สรุปผลการวิจัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อมด้านการสอนของนักเรียนที่เรียน แบบธรรมดาประกอบการใช้ E-Learning สูงกว่า นักเรียนที่เรียนแบบธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01  ด้านความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อ สื่อการสอน E-Learning โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.48 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น  การเรียนการสอนประกอบการใช้สื่อ E- Learning ครูผู้สอนต้องติดตามการใช้สื่อการ สอน E-Learning ตลอด เพื่อให้นักศึกษาใช้สื่อ การสอนได้ด้วยตนเอง และเป็นการกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้

9 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของ การวิจัย  การนำบทเรียนสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E- Learning มาพัฒนาใช้สอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการ จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E- Learning เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการพัฒนา พร้อมกันไปหลายๆ ด้าน - การวิเคราะห์หลักสูตร - การวางแผนและออกแบบบทเรียน - การจัดการและการดำเนินการสร้างบทเรียน - การประเมินผลบทเรียนที่สร้าง - การปรับปรุงโปรแกรมและบทเรียน

10 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ ของการวิจัย  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E- Learning ควรมีความเหมาะสมกับระดับ สติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ ของผู้เรียน และต้องสามารถดึงดูดความ สนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt E-Learning โดย นางสาวนิภาพร เถาคำแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค.) งานวิจัยการพัฒนาสื่อการ สอน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง สภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google